Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Teräsleidit

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2020Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: SF Studios 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

In­ke­ri on tap­pa­nut mie­hensä.

In­ke­ri on tap­pa­nut mie­hensä. Iso­sis­ko Rai­li lu­pau­tuu aut­ta­maan — koh­tuul­lis­ta ta­lou­del­lis­ta kor­vaus­ta vas­taan. Kol­mas­kin sis­ko saa­daan mu­kaan pa­ko­mat­kal­le. Härmän Thel­ma ja Loui­se on ase­tel­tu tai­taen. Ero­tuk­se­na, tässä reis­sun pääl­le start­taa rol­laat­to­rio­sas­to.
Oh­jaa­ja Pa­me­la To­la on saa­nut jal­keil­le mel­koi­sen määrän ko­ke­mus­ta. Teräs­lei­dit-e­lo­ku­vaa täh­dittävät See­la Sel­la (s. 1936), Saa­ra Pak­kas­vir­ta (s. 1938) sekä Lee­na Uo­ti­la (s. 1947). Tästä teat­te­ri­tai­teen grand old la­dy -t­rios­ta ei näe väsähtä­mi­sen merk­kejä.
On var­mas­ti tur­haa mai­ni­ta näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten eri­no­mai­suu­des­ta. Kai­kes­ta päättäen on syn­ty­nyt oi­kea il­ma­pii­ri luo­val­le tul­kin­nal­le. Räävä­sui­set mum­mot muok­kaan­tu­vat kuin luon­nos­taan. Niin näillä työ­vuo­sil­la pitää­kin. Mut­ta hämääkö her­syvä roo­li­tus us­ko­maan elo­ku­van on­nis­tu­neen?
Kyllä.
Kir­joi­tet­taes­sa vah­van sisällön ko­me­diaa, on mon­ta mii­naa pol­jet­ta­vak­si. Ha­lu­taan ker­toa niin pal­jon. Kä­si­kir­joi­tuk­seen syn­tyy rat­kai­se­via lap­suk­sia, täy­tettä­viä auk­ko­ja. Ja juu­ri nii­den auk­ko­jen koh­dal­la ei edes nau­ra­ta. Kuo­le­man­va­ka­van ta­ri­nan si­vus­sa ha­lu­taan vä­kinäi­sin kei­noin kään­tyä koo­mi­sik­si. Leik­kauspöydäl­le on ka­do­tet­tu tär­keitä pai­no­tuk­sia, alun lu­paa­va ryt­miik­ka ka­toaa tii­vis­tyessään lop­pu­puol­ta koh­den. Iso­ja lin­jo­ja ve­del­lessä mo­ni si­vu­juon­ne jää ko­vin pin­ta­puo­li­sek­si.
Tär­keissä tee­mois­saan Teräs­lei­dit on kui­ten­kin jämäkkä. Per­heen sisäistä vä­ki­val­taa pui­daan tyy­likkäin esi­mer­kein. Men­nei­syy­dessä te­kemättä jää­nyt ja vää­rin va­lit­tu nou­see vih­doin pu­hee­nai­heek­si. Pää­tee­mo­jen kä­sit­te­lyssä nä­kyy vah­va nai­sen kä­denjäl­ki. Anar­ko-fe­mi­nis­ti­nen räis­ky­vyys ja ka­pi­na­hen­ki vä­lit­tyvät myös su­ku­pol­via eteenpäin. Puu­ma­nais­ten metsäs­tys­rii­tit käyvät myös hy­vin sel­vik­si — hu­vit­ta­vuu­teen as­ti.
Uu­ti­sis­sa on juu­ri va­li­tel­tu ko­ti­mai­sen elo­ku­van hei­koim­mas­ta eu­ro­vir­ras­ta vuo­si­kau­siin. Suo­ma­lai­sen elo­ku­va­maun tun­tien, voi­si tässä ol­la en­simmäi­nen kei­no kor­ja­ta ba­lans­si. (VA)
23/01/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy