Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
SkyShowtime

Yellowstone

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: SkyShowtime
 
Vuosi: 2018-2023Kesto: 47x 40 minuuttia
Julkaisija: SkyShowtimeKuva:
1.78
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SkyShowtime) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mo­der­nin länkkä­rin muo­don ot­ta­va ker­to­mus mon­ta­na­lai­ses­ta kar­ja­ti­lal­li­ses­ta, jon­ka ranc­hi on mo­nen ka­teel­li­sen kii­ka­ris­sa ja mo­nen vä­ki­val­lan­teon kes­ki­pis­teenä.

Mo­der­nin länkkä­rin muo­don ot­ta­va ker­to­mus mon­ta­na­lai­ses­ta kar­ja­ti­lal­li­ses­ta (Ke­vin Cost­ner), jon­ka ranc­hi on mo­nen ka­teel­li­sen kii­ka­ris­sa ja mo­nen vä­ki­val­lan­teon kes­ki­pis­teenä. Sar­ja ot­taa elämään ja kuo­le­maan ko­vin mut­kat­to­man asen­teen, jos­sa mikään kie­roi­lu, kop­laus tai ve­ren­vuo­da­tus ei ole kiel­let­tyä jos ti­lan tu­le­vai­suus sen vaa­tii.
Yel­lows­to­nen kan­sal­lis­puis­ton kyl­keen si­joit­tu­vat ta­pah­tu­mat sol­ju­vat na­pa­kan kou­kut­ta­vas­ti, eivätkä puit­teet voi­si ol­la ko­meam­mat. Pel­lot ja rin­teet sol­ju­vat silmän­kan­ta­mat­to­miin, sääo­lo­suh­teet maa­laa­vat kai­ken teat­raa­li­sin vä­rein ja draa­ma tätä kau­neut­ta vas­ten avau­tuu is­kevän ar­voi­tuk­sel­li­ses­ti. Tämä on sar­ja, jos­sa baa­ri­tap­pe­lu rat­kais­taan täys­tu­hon kaut­ta ja rak­kau­den si­jaan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen vi­ha vuo­taa yli ra­jo­jen. SIl­ti missään ei mennä sil­mittömän mätön puo­lel­le vaan ote on ai­na pa­kon sa­ne­le­ma ja tuo­mio ai­na­kin näennäi­sen vas­ta­ha­koi­nen.
Toi­si­naan jak­son mi­tal­le tun­tuu mah­tu­van mah­dot­to­man mon­ta vas­taoinkäy­mistä, mut­ta ko­ko­nai­suus kan­taa kai­ken sa­ta­vuo­tis­ten pe­rin­tei­den vel­voit­ta­ma­na ja ad­re­na­lii­nin pa­kot­ta­ma­na. Tämä on ta­paus, jos­ta on vai­kea päästää ir­ti en­simmäis­ten jak­so­jen jäl­keen.
Ko­ti­maas­saan Yh­dys­val­lois­sa sar­ja on eh­ti­nyt lai­tu­mil­le 4,5 kau­den jäl­keen. Kau­den lo­pe­tus on vielä tu­los­sa kan­sainvä­li­seen ja­ke­luun lop­pu­vuo­den 2023 ai­ka­na, mut­ta sar­jan pat­riark­kaa Ke­vin Cost­ne­ria ei näillä nä­ky­min enää mu­ka­na nähdä. Avioe­ro-oi­keu­denkäyn­nin jal­koi­hin il­mei­ses­ti jää­nyt Cost­ner on ker­to­nut jättä­neensä sar­jan ja suun­nit­te­le­van­sa sen si­jaan mo­nio­sai­sen elo­ku­van te­ke­mistä sa­man­lai­sen ai­heen ympä­riltä. Tässä rei­lut mil­joo­na dol­la­ria jak­sol­ta ne­ton­nut mies on it­seoi­keu­tet­tu cow­boy, symp­pis van­hem­pi val­tio­mies, jo­ka ei juu­ri vis­kiään väärään kurk­kuun vedä vaik­ka jon­kun oli­si kuol­ta­va.
Sar­ja on saa­nut myös kak­si esio­saa: yh­den kau­den mit­tai­nen "1888" ja juu­ri toi­sel­le kau­del­le vah­vis­tet­tu "1923". Myös kol­mas pre­quel-sar­ja on lu­vas­sa Matt­hew Mc­Co­naug­heyn täh­dittämänä ni­mellä "1944".

Kuva

Upea kuva toistaa Montanan maisemat matkailumainoksen hekumalla - ja ajoittaiset veriteot luontodokumentin otteella. Jälki on suurieleistä, värikylläistä ja läpeensä ihastuttavan terävää. Tässä on silmäkarkkia sekä cowboy-elokuvien ystäville, että heppatytöille.

Ääni

Ääniraita antaa dialogin soljua luontevasti, eikä jää araksi tunnelmien tulkkinakaan. Realismi iskee kotiteatteriin asti hyvin.

Ekstrat

Tämä arvostelu perustuu kaikkiin sarjan kausiin 1-4. Tarkastamme arvostelua tarpeen mukaan kun 4. kauden viimeinen puolikas julkaistaan. (IJ)
20/08/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy