Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

The Chair - 1. kausi

Elokuva:

Elokuva

Y­lio­pis­to­maail­man sisäl­le her­kul­li­ses­ti kai­rau­tu­va sar­ja näyttää yh­den fik­tii­vi­sen eng­lan­nin­lai­tok­sen to­den­ma­kui­sen ar­jen sydä­mel­li­sen kons­tai­le­mat­to­mas­ti.

Y­lio­pis­to­maail­man sisäl­le her­kul­li­ses­ti kai­rau­tu­va sar­ja näyttää yh­den fik­tii­vi­sen eng­lan­nin­lai­tok­sen to­den­ma­kui­sen ar­jen sydä­mel­li­sen kons­tai­le­mat­to­mas­ti. Ote voi­si ol­la miltä ta­han­sa lai­tok­sel­ta ja mistä ta­han­sa ylio­pis­tos­ta, mut­ta to­ki Ame­ri­kan-maus­te vetää ker­ron­nan ää­ri­kier­rok­sil­leen. Suo­mes­sa ei vielä on­nek­si ol­la ai­van yhtä vai­no­har­hai­sia jul­kis­ten an­teek­si­pyyntö­jen, ikui­ses­ti au­ki pi­dettä­vien ovien ja opis­ke­li­jois­ta vaa­ti­vik­si asiak­kaik­si ja äk­ki­pi­kai­sik­si oi­keus­jut­tu­jen kan­ta­jik­si muun­tau­tu­nei­den nuor­ten kans­sa. Maail­mal­la tämä on ol­lut osa ar­kea jo vuo­si­kym­me­net.
It­se­kin yli 20 vuot­ta ylio­pis­tol­la työs­ken­nel­leenä ja opis­kel­lee­na mo­ni sar­jan nyans­si tun­tuu tu­tul­ta ja omien ko­ke­mus­ten va­los­sa us­kot­ta­val­ta. To­ki viih­teen ni­missä kär­jis­te­tyltä. Tässä vir­heettömällä po­ke­ril­la ja mil­tei jäykälllä ylä­huu­lel­la tar­joil­lut ih­mis­ku­vat ja let­kau­tuk­set so­pi­si­vat mi­hin ta­han­sa niistä lu­ke­mat­to­mis­ta ylio­pis­tois­ta jois­sa olen ly­hyen ura­ni ai­ka­na eh­ti­nyt vie­rail­la ja mik­sei myös nii­hin tie­de­kun­tiin, jois­sa olen eh­ti­nyt pal­vel­la. Tähän ker­hoon mah­tuu myös usei­ta eng­lan­nin kie­len lai­tok­sia. Sar­jan lai­tos ja sen hah­mo­ka­val­ka­di ei to­ki sel­lai­se­naan ole kos­kaan tul­lut vas­taan, ja ker­ron­nan tem­po vas­taa pe­su­ko­neen te­ho­kui­vaus­ta to­sielämään suh­teu­tet­tu­na, mut­ta an­ti on mai­nio. Se ei myöskään ole ki­vu­liaan lä­hellä to­tu­tuut­ta vaik­ka sa­moil­la tu­li­ti­kuil­la an­siok­kaas­ti leik­kii­kin.
Pääo­san Sand­ra Oh on roo­lis­saan kiin­nos­ta­va kes­ki­pis­te. Lai­tok­sen tuo­re joh­ta­ja ha­kee vielä paik­kaan­sa pöydän päässä ja yrittää pitää ko­ko paa­tin pin­nal­la sa­maan ai­kaan kun ul­ko­maail­ma la­taa hau­le­ja kyl­keen sa­ta­vuo­ti­sis­ta pe­rin­teistä piit­taa­mat­ta. Opis­ke­li­jat pitää saa­da viih­tymään, lah­joit­ta­jat tyyn­tymään ja kaik­kial­la ky­tevät pie­net kah­nauk­set laan­tu­maan. Kaik­ki tämä on tot­ta. Kah­den vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen ke­hi­tys on ol­lut ih­meel­listä seu­rat­ta­vaa kaik­kial­la maail­mas­sa. Tie­don vaa­li­mi­sen ja uu­den tie­don luo­mi­sen si­jaan ylio­pis­ton roo­li tun­tuu ole­van pa­pe­rin pyö­rittä­mi­nen ja kul­lois­ten­kin met­rii­koi­den jah­taa­mi­nen tur­na­jais­ra­ho­jen toi­vos­sa. Ehkä näin on ai­na ol­lut­kin, mut­ta me­no tun­tuu nyt en­ti­sestään vi­nou­tu­van. Ko­ko ins­ti­tuu­tio on mo­nel­la ta­paa vaa­ras­sa, mut­ta löytä­nee ta­van jat­kaa ja ke­hit­tyä muo­dos­sa tai toi­ses­sa. Ame­rik­ka­lai­sen Scott Gal­lowayn mu­kaan maail­mas­sa on puo­len­kym­mentä vah­vaa ylio­pis­tobrän­diä, jot­ka pärjäävät ai­na, mut­ta muil­la ylio­pis­toil­la on edessään ru­ma pu­do­tus­pe­li. Sikä­li­kin on hie­noa, että tämä sar­ja do­ku­men­toi elämän­ta­van edes kar­ri­koi­den.
Sar­jan tois­ta kaut­ta po­va­taan vuo­del­le 2022. Tästä laa­ris­ta riittää vielä am­men­net­ta­vaa, jo­ten sar­ja vai­kut­taa pää­sevän vas­ta käyn­tiin.

Kuva, ääni & ekstrat

Pakahduttavan komea kuva lainaa ulkokuvat Penssylvaniassa sijaitsevalta Washington & Jefferson Collegelta, eikä vedä kertaakaan huti menneisyyden loistoa suurieleisesti tapaillessaan. Sisätilojen puupaneelit ovat loisteliaat, ulkona odottava lumi satumaista ja arki siinä lomassa uskottavasti patinoitua. Hyvä ääniraita pitää dialogin keskiössä, mutta ei päästä tapahtumien imua koskaan hälvenemään. (IJ)
01/09/2021

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2021Kesto: 6x30 minuuttia
Julkaisija: Netflix 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy