Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Jurassic Park - 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1993Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
VC-1 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 11EAN: 5050582853469

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Poi­ka­mai­sen in­ton­sa säi­lyttä­nyt mil­jardöö­ri kek­sii ta­van kloo­na­ta di­no­sau­ruk­sia ja ra­ken­taa näitä var­ten ko­ko­nai­sen hu­vi­puis­to­saa­ren.

Poi­ka­mai­sen in­ton­sa säi­lyttä­nyt mil­jardöö­ri kek­sii ta­van kloo­na­ta di­no­sau­ruk­sia ja ra­ken­taa näitä var­ten ko­ko­nai­sen hu­vi­puis­to­saa­ren. En­nen kaik­kien ai­ko­jen tu­ris­ti­mag­nee­tin avaa­mis­ta yleisöl­le pää­see ryhmä tie­de­mie­hiä ja kak­si las­ten­las­ta elämänsä kier­toa­je­lul­le.
Val­ta­van di­no­sau­rus­buu­min aloit­ta­nut Ju­ras­sic Park on mal­lie­si­merk­ki ajat­te­le­vas­ta efek­ti­sir­kuk­ses­ta — len­nok­kaas­ta silmä­kar­kis­ta, jo­ka hur­maa te­hos­teil­la, mut­ta lop­pu­jen lo­puk­si viih­dyttää hyvällä sa­dul­la. Kir­jai­li­ja Mic­hael Crich­ton kir­joit­ti ta­ri­nan alun­pe­rin sen lap­si­hah­mo­jen kaut­ta, ja vaik­ka hän sit­tem­min (on­nek­si) luo­pui tästä rat­kai­sus­ta, lei­maa tiet­ty viat­to­muus ja lap­se­no­mai­suus hyvällä ta­val­la ko­ko elo­ku­vaa. Fan­tas­ti­nen ta­ri­nan sie­men on saa­nut ympä­ril­leen hie­man Pe­ter Pan -tyy­li­siä tee­mo­ja lap­sia kam­mok­su­van tie­de­mie­hen (Sam Neill) ja tämän wen­dymäi­sen tyttöystävän (Lau­ra Dern) kaut­ta, eivätkä muut­kaan hah­mot il­ki­ku­ri­ses­ta pa­hik­ses­ta (Way­ne Knight) ai­na Ben­ja­min But­to­nin nuo­ruus­vuo­sia selväs­ti­kin elävään mil­jardöö­riin (Ric­hard At­ten­bo­rough) tun­nu ole­van hu­kas­sa hiek­ka­laa­ti­kon lei­keissä. Tämän let­kan oh­jaa­ja­na Ste­ven Spiel­berg on enemmän kuin mies oi­keas­sa pai­kas­sa.
Ju­ras­sic Park ei on­nek­si ole pelkkä te­hos­tei­den­sa sum­ma, mut­ta his­to­rian­kir­joi­hin elo­ku­va pää­see ni­men omaan te­hos­tei­den­sa joh­dos­ta. Elo­ku­vaa läh­det­tiin te­kemään pie­nois­mal­le­ja hyö­dyntävän stop mo­tion -a­ni­maa­tion ja suu­rem­pien me­kat­ro­nis­ten nuk­kien kaut­ta, mut­ta ku­vaus­ten ai­ka­na ILM:n tie­to­ko­ne­te­hos­teet nou­si­vat ohi ta­ka­va­sem­mal­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na on että lä­hes kaik­ki otok­set, jois­sa näyt­te­lijät eivät ole lä­hi­kon­tak­tis­sa di­noi­hin on teh­ty tie­to­ko­neel­la.
Nyt tämä seik­kai­lu on tar­jol­la en­simmäistä ker­taa ikinä kol­mes­sa ulot­tu­vuu­des­sa. Elo­ku­vak­las­si­kon muut­ta­mi­nen kol­miu­lot­tei­sek­si jäl­kikä­teen herättää luon­nol­li­ses­ti en­simmäi­senä epä­luu­loa lop­pu­tu­lok­sen mie­lek­kyy­destä ja tar­koi­tus­pe­ristä, mut­ta moi­set aja­tuk­set haih­tu­vat jo al­ku­teks­tien ai­ka­na. Uu­si ti­la­ku­va vie täy­sin huo­maa­mat­ta ajas­sa 20 vuot­ta taak­sepäin ja ko­ke­maan seik­kai­lun uu­del­leen kuin en­simmäistä ker­taa — eikä siinä enää juu­ri kyy­ni­syy­del­le tai vas­ta­lau­seil­le jää si­jaa. Erittäin on­nis­tu­nut kon­ver­sio tuo ta­pah­tu­mat ko­meas­ti ko­ti­teat­te­riiin, eikä ko­ke­mus voi­si ol­la enää vai­kut­ta­vam­pi kuin jos di­not myös pu­ri­si­vat.
Bok­si sisältää uu­den 3D-ver­sion omal­la le­vyllään ja sen lisäk­si aiem­min jul­kais­tun 2D-ver­sion kaik­ki­ne ekst­roi­neen. Omal­ta le­vyltään löy­tyvä 2D-ver­sio on ident­ti­nen aiem­man ver­sion kans­sa, jo­ka on op­paas­sa ar­vioi­tu erik­seen.

Kuva

Uusi 3D-kuva näyttää jopa vakaammalta ja terävämmältä kuin 2D-versio - mikä ei kuitenkaan tarkoita, että 3D-versio toimisi 2D:nä paremmin kuin aiempi versio vaan, että 3D:n vaatimukset on huomioitu hyvin. Puristit sytyttelevät soihtuja ja teroittelevat teräaseita, mutta filmirakeen suodatus ja kuvan prosessointi on ollut tarpeen parhaimman 3D-kuvan luomiseksi. 2D ja 3D ovat lopulta varsin erilaisia medioita, joihin kohdistuu erilaisia odotuksia. Tässä kumpikin versio on parhaimmillaan omilla levyillään. Jälkikäteen tilaan laajennettu kuva on ihastuttavan uskottava, syväterävä ja liikkeiltään moitteettoman sulava. Dinosaurukset ottavat tilansa uskottavasti ja katsoja voi kuvitella itsensä dinopuiston havisevien lehtien tai taivaalta tippuvien sadepisaroiden lomaan. Juuri komeampaa efektiseikkailua ei kotiteatteriin tarvitse kaivata.

Ääni

Jurassic Park oli aikoinaan ensimmäinen uutta digitaalista DTS-ääniraitaa hyödyntänyt elokuva, joten on hyvin sopivaa, että elokuva tarjoillaan nyt häviöttömällä DTS-HD Master Audio ääniraidalla. Ääniraita pääsee dinoäänien ohella herkuttelemaan yhdellä parhaista John Williamsin koskaan säveltämistä musiikkiraidoista. Takakaiuttimet ovat ehdottomasti paikallaan tämän katsomisessa, samoin subbari tömistelyn tehostimena, vaikka dinokarjaisut tuntuvatkin sijoittuvan pääosin ylempiin rekistereihin. 3D-konversion siivellä myös ääniraitaa on hieman ehostettu tukemaan tilakuvaa tilavammalla ja aavistuksen tekstuurikkaammalla äänellä.

Ekstrat

Ekstroista löytyy kaikki aiemmalta versiolta tutut lisukkeet, joiden lisäksi 3D-levyltä löytyy lyhyt uusi kooste Spielbergin ja kumppaneiden mietteitä 3D-prosessista, 3D-muodossa luonnollisesti (8 min.). (IJ)
24/12/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy