Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Long Story Short

Lang historie kort 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2016 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Espoo Cine 2016) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kes­ki-ikäi­set tans­ka­lai­set eivät tar­vit­se saip­pua­sar­jo­ja draa­man syn­nyttä­mi­seen.

Kes­ki-ikäi­set tans­ka­lai­set eivät tar­vit­se saip­pua­sar­jo­ja draa­man syn­nyttä­mi­seen. Kun sa­maan asun­toon ah­tau­tuu riittävän mon­ta juut­tia, jo­ku juo var­muu­del­la muu­ta­man la­sin lii­kaa. Sa­lai­suu­det pal­jas­tu­vat. Häitä, ris­tiäi­siä ja syn­tymäpäi­viä var­jos­taa jat­ku­va sa­lai­lu, ih­mis­ten taus­toil­la on sel­vittämättö­miä sot­ku­ja. Pu­hu­mat­ta­kaan tu­le­vis­ta.
May el-Touk­hy näyttää esi­koi­soh­jauk­ses­saan län­si­mai­sen ih­mi­sen ikui­sen tyy­tymättö­myy­den — va­lit­se­mi­sen ja luo­pu­mi­sen help­pou­den. Pie­nimmän­kin pet­ty­myk­sen ja vas­toinkäy­mi­sen jäl­keen voi ai­na vaih­taa seu­raa. Teok­sen voi kat­soa suo­si­tuk­se­na py­syvän, lo­pul­li­sen ja mo­no­gaa­mi­sen on­nen metsäs­tyk­seen, het­kel­li­sen he­ku­man syyl­listäjänä. El-Touk­hy näyttää van­he­ne­van nai­sen saa­lis­ta­ja­na, jo­ka on val­mis hal­pa­mai­siin tai nöy­ris­te­le­viin temp­pui­hin is­kun het­kellä. Lo­pul­ta it­se­kun­nioi­tus on vain sa­na.
Tans­ka­lai­sen elo­ku­van lin­jo­ja nou­dat­taen, il­lal­lispöydän ja vii­ni­pul­lon ää­rellä pal­jas­te­taan syn­kimmät his­to­riat. Mus­tan ko­me­dian asein ker­ro­taan ai­kam­me to­del­li­sis­ta il­miöstä, al­ko­ho­li sy­ty­tys­nes­teenä. Ih­mis­ku­vat ovat to­del­li­sia. Kes­ki-ikäi­nen val­koi­nen nai­nen esi­tellään rii­vat­tu­na pi­ru­na, mie­het ovat vain mie­hiä. Dia­lo­gi rul­laa en­si­luok­kai­ses­ti, lä­heltä do­ku­men­toi­va ka­me­ra ja huo­lel­li­nen edi­toin­ti pitävät pa­ke­tin tiuk­ka­na — ajoit­tai­ses­ta tois­tos­ta ja ko­ko­nai­suu­den het­kittäi­sestä epäus­kot­ta­vuu­des­ta huo­li­mat­ta.
Es­poo Ci­ne -e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­lin sa­toa. Tans­kan­kie­li­nen, eng­lan­nin­kie­li­nen teks­ti­tys. (VA)
29/08/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy