Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

X-Men: First Class

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 264947EAN: 6438044273366

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ja­mes McA­voy ja Mic­hael Fass­ben­der ta­kaa­vat laa­dun Ryhmä X:n nuo­ruu­teen ta­kau­tu­vas­sa esi­ta­ri­nas­sa X-­Men: First Class.

Ja­mes McA­voy ja Mic­hael Fass­ben­der ta­kaa­vat laa­dun Ryhmä X:n nuo­ruu­teen ta­kau­tu­vas­sa esi­ta­ri­nas­sa X-Men: First Class. Osaa­vat näyt­te­lijät hah­mot­ta­vat pro­fes­so­ri Xa­vie­rin ja Mag­ne­ton uran al­kua iloi­sel­la 1960-lu­vul­la fan­ta­siaan heittäy­tyen. First Class nos­taa ri­man sil­le en­si­luok­kai­sel­le ta­sol­le, jol­le Bryan Sin­ge­rin oh­jaa­mat al­kupään elo­ku­vat X-Men (2000) ja X-Men 2 (2003) sen aset­ti­vat. Sin­ger on­kin pa­lan­nut ai­heen pa­riin, nyt tuot­ta­jan ni­mik­keellä.
Uu­si X-Men ei ol­lut USA:n kas­soil­la aiem­pien ta­pai­nen en­si-il­ta­me­nes­tys. Sar­jan not­kah­duk­set ken­ties ai­heut­ti­vat kylläs­ty­mistä. Suu­rin syy lie­nee Wol­ve­ri­nen puut­tu­mi­nen ih­me­tii­mistä. Hugh Jack­man vie­rai­lee vain ko­ru­roo­lis­sa. Ku­ro­sawan Seit­semän sa­mu­rain aloit­ta­maa elo­ku­va­pe­rin­nettä kun­nioit­taen ystä­vyk­set Xa­vier ja Erik Lehns­herr (Mag­ne­to) keräävät su­per­tii­miään pää ker­ral­laan. Wol­ve­ri­ne kieltäy­tyy kun­nias­ta koh­te­liain sa­nankään­tein.
Aiem­pi ni­mik­ko­fil­mi pe­rus­te­lee suo­si­tuim­man mu­tan­tin poisjää­mi­sen. Jack­ma­nin tul­kit­se­ma­na Wol­ve­ri­ne oli jou­kon elämää suu­rem­pi san­ka­ri­ve­li, vel­mu kuin Tos­hi­ro Mi­fu­ne. Hah­moa oli­si vai­kea kor­va­ta nuo­rem­mal­la pai­nok­sel­la. Myös Fass­ben­de­rin ja McA­voyn roo­lien kes­kei­syys kär­si­si useam­mas­ta pää­hen­kilöstä.
First Class pärjää omil­laan. Sar­ja­ku­va-ai­hei­sel­la Kick-As­sil­la kyn­tensä näyttä­nyt oh­jaa­ja Matt­hew Vaughn pot­kii vauh­tia van­haan so­ta­he­vo­seen. Val­tai­sa te­hos­te- ja toi­min­ta­pa­let­ti on te­hokäytössä, mut­ta Vaughn sat­saa ta­ri­naan ja hen­kilöi­hin. New­ton Tho­mas Si­ge­lin ka­me­ra on ai­na oi­keas­sa pai­kas­sa.
Xa­vier ja Mag­ne­to yh­distävät voi­man­sa estääk­seen me­ga­mu­tant­ti Se­bas­tian Shaw’n maail­man­val­loi­tuk­sen. Ke­vin Ba­con nau­tis­ke­lee pää­kon­na­na, jos­sa on ai­kan­sa ku­vaa, Play­boyn ”ai­kuis­viih­de­mo­gu­li” Hef­ne­rin piir­teitä ci­ty­ka­ni­tyttöjä myö­ten.
Myös tuo­reet kas­vot on­nis­tu­vat enimmäk­seen. Vain kärpäs­sii­pi­nen En­ke­li (Zoë Kra­vitz) ja angs­ti­kimp­pu Ha­vok (Lu­cas Till) jäävät vä­rittö­mik­si. En­simmäi­nen ei saa ti­lai­suut­ta lois­taa ja toi­sel­ta puut­tuu sä­tei­lyä. Ro­se Byr­ne val­loit­taa X-Me­niä symp­paa­va­na, neu­vok­kaa­na CIA-a­gent­ti­na. Ja­nua­ry Jo­nes on Em­ma Frost, jää­ku­nin­ga­tar kypsään ma­kuun. Nai­sis­ta kiin­nos­ta­vin ta­ri­na on Mys­ti­kol­la. Jen­ni­fer Law­ren­ce – Win­ter’s Bo­ne –e­lo­ku­van hä­kel­lyttävän hyvä ja sykäh­dyttävän ai­to Os­car-eh­do­kas – ve­toaa nyt ha­kies­saan hyväk­syntää Mys­ti­kon ”­luon­nol­li­sel­le” ul­ko­muo­dol­le, suo­muk­kaal­le si­ni­sel­le ihol­le.
Ki­peää te­kee, kun muu­ten kilt­ti bio­ke­mis­ti Pe­to (Nic­ho­las Hoult) eh­dot­taa Mys­ti­kon vä­ri­vir­hee­seen see­ru­mi­hoi­toa. Sisäi­sen kau­neu­den pitäi­si riittää, jol­lei se ole jo kat­so­jan silmässä. Pe­to on epä­var­ma oman vam­man­sa vuok­si, sillä kun Pe­to rii­suu tos­su­ja… Va­lopään see­ru­mi­kek­sintö vai­kut­taa päin­vas­toin kuin oli tar­koi­tus. Muo­don­muu­tos nos­taa fil­mil­listä hat­tua hir­viök­las­si­koil­le toh­to­ri Je­kyl­listä her­ra Hy­deen Fran­kens­tei­nin ja Wolf Ma­nin kaut­ta. Lu­paa­via roo­le­ja teh­nyt Hoult on en­nen me­ta­mor­foo­siaan tar­peet­to­man ujo ja vai­su.
Haus­kin hah­mois­ta on Ul­vo­ja. Ki­ta­ris­ti Rick Der­rin­ge­rin ja pu­na­tuk­kai­sen Ron Weas­leyn näköi­nen Ca­leb Land­ry Jo­nes tuo to­ti­seen tii­miin ri­pauk­sen val­lat­to­muut­ta. Da­rwin (E­di Gat­he­gi) ko­ros­taa sar­jan syr­jintäk­riit­ti­syyttä. Hä­nen koh­dal­laan Se­bu su­per­pa­his syl­kee suus­taan or­ja-sa­nan. Tee­man vuok­si­kin ih­me­tyttää, mik­si tum­mai­hoi­set Da­rwin ja En­ke­li jäävät niin vähäl­le huo­miol­le.
P­ro­fes­so­ri Xa­vie­rin ja Mag­ne­ton kiis­ta syt­tyy suh­tau­tu­mi­ses­ta mu­tant­tien va­pau­tus­rin­ta­maan. Mag­ne­to suo­sii hyökkäys­tak­tiik­kaa, lo­pul­lis­ta rat­kai­sua, jo­ka vei­si mu­tan­tit hei­kom­man ih­mis­la­jin her­rak­si. Xa­vier kan­nat­taa en­nak­ko­luu­lois­ta ja vai­nos­ta huo­li­mat­ta komp­ro­mis­sia, rau­ha­no­mais­ta rin­nak­kai­se­loa. Ylittämätön juo­pa erot­taa ystävät vä­hin erin. Fil­mi ta­voit­taa sa­man­mie­lis­ten koh­ta­lo­vel­jes­ten di­lem­man herkkä­vi­rei­ses­ti Fass­ben­de­rin ja McA­voyn us­kot­ta­vas­sa pa­ri­pe­lissä. Var­sin­kin jäl­kimmäi­sen hie­no­syi­nen ja aja­tuk­sen­ket­terä, ke­peästä va­ka­vaan kas­va­va so­vit­te­li­jan roo­li on va­kuut­ta­va. McA­voy näyt­te­lee sar­ja­ku­vaa kuin Sha­kes­pea­rea. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. BD:n tarkkuus ylittää selvästi DVD-version, jonka kuvassa esiintyy yllättävän paljon aliasing-eloa esimerkiksi kattotiilissä. Ääniraita luonnollisesti toistuu myös tarkemmin. Mukana on myös DVD-versio ja digitaalinen kopiolevy. Ekstroissa on käsikirjoituksesta elokuvaan -toiminto, eriytetty musiikkiääniraita, mutanttiestintäpeli, 70 min. dokumentit ja 14 min. poistettuja kohtauksia. (PS)
04/11/2011
04/11/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy