Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Piin elämä 3D

Life of Pi 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044358162

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pi­tem­mittä pu­heit­ta: Piin elämä on tähän saak­ka pa­ras mo­der­ni 3D-e­lo­ku­va.

Pi­tem­mittä pu­heit­ta: Piin elämä on tähän saak­ka pa­ras mo­der­ni 3D-e­lo­ku­va.
Ang Leen elo­ku­van pe­rus­teel­la kir­jai­li­ja Yann Mar­tel ei ole mikään pao­lo­coel­ho, kir­jal­li­suu­den al­ke­mis­ti­kei­sa­ri uu­si­ne elämän­ta­paoh­jei­neen, vaan va­ka­vas­ti otet­ta­va ta­paus. Piin elämä pe­rus­tuu Boo­ker-pal­kit­tuun ro­maa­niin.
Ta­ri­nan alus­sa ai­kui­nen Pii va­kuut­taa haas­tat­te­li­jal­leen, epäon­nis­tu­neel­le kir­jai­li­jal­le, että hä­nen ker­to­man­sa ta­paus saa kuu­li­jan us­ko­maan Ju­ma­laan. Mel­keinpä niin — mikä on ai­ka­moi­nen saa­vu­tus se­kin.
Ang Lee on kir­jai­li­jan ai­hees­ta teh­nyt suu­ren­moi­sen, val­loit­ta­van ja sa­tui­san me­ri­seik­kai­lun, jo­ka esittää va­kuut­ta­van teo­rian kai­kis­ta us­kon­nois­ta ja nii­den mer­ki­tyk­sestä ih­mi­sil­le. Pe­rimmäi­nen sa­no­ma Piissä on ai­van muu­ta kuin saar­naa­va. Pi­kem­min­kin ker­to­muk­sen se­li­tyk­set kul­ke­vat John For­din ja Ee­va Kil­ven ja­lanjäl­jissä. Edel­li­nen käs­ki län­nen­fil­missään ”­pai­na­maan le­gen­dan” to­tuu­den si­jas­ta. Kil­ven sä­keissä il­mai­su ”­Ju­ma­la on kau­neus” tai­pui muo­toon ”­kau­neus on Ju­ma­la”.
Pii on nuo­ru­kai­nen, jon­ka isä omis­taa eläin­tar­han In­tias­sa. Hän on saa­nut ni­mensä ui­ma-al­taas­ta, mut­ta kun rans­ka­lai­nen Pis­ci­ne kään­tyy kou­lu­to­ve­rei­den suus­sa Pis­sin­gik­si, ma­te­maat­ti­ses­ti lah­ja­kas poi­ka päättää muut­taa sen Piik­si.
Kun eläin­tar­han pi­to ei Ienää kan­na­ta, Piin per­he mat­kus­taa val­ta­me­ri­lai­val­la Ame­rik­kaan myydäk­seen vil­li­pe­dot. Tyy­nen me­ren sy­vimmässä koh­das­sa, Ma­riaa­nien hau­dal­la, nou­see myrs­ky. Pii jou­tuu avo­me­rel­le pe­las­tus­ve­neen va­raan seu­ra­naan eläin­tar­han tii­ke­ri ni­meltä Ric­hard Par­ker. Piin elämä on us­ko­ma­ton sel­viy­ty­mis­ta­ri­na neu­vok­kuu­des­ta, sin­nik­kyy­destä, roh­keu­des­ta, us­kos­ta ja toi­vos­ta.
Ang Lee tar­joaa nau­tin­toa kai­ke­nikäi­sil­le ja ta­ri­na so­pii sa­no­mal­taan maail­ma­nen­si-il­lan jou­luai­kaan. Fil­missä on K-12 mer­kintä, kos­ka siitä löy­tyy su­ru­mie­li­nen ja synkkä var­jo­puo­len­sa. Vii­sas, kau­nis ja hy­vin ker­rot­tu sa­tu ei sil­ti tee pa­haa ke­nel­lekään, vaik­ka sen ydin oli­si­kin ai­kui­nen.
3D-di­gi­taa­lie­lo­ku­va­na Piin elämä ui oi­keas­sa ele­men­tissään, ihan kuin Pii ja eläin­kump­pa­nin­sa ve­neessään las­tu­na val­ta­me­ren lai­ne­hil­la. Elo­ku­va edus­taa tähän saak­ka pa­ras­ta ta­paa käyttää kol­miu­lot­tei­suu­den mah­dol­li­suuk­sia. Tässä se on kek­se­liääs­ti elämää suu­rem­paa, mut­ta luon­te­vuu­des­saan myös leik­kisäs­ti mah­dol­li­sen ra­joil­la. Näin taia­no­mais­ta liioit­te­lun tai­det­ta on vii­mek­si näh­ty Tim Bur­to­nin fil­missä Big Fish (2003). Van­hem­pi ver­tai­lu­koh­de on Hol­lywoo­din seik­kai­luk­las­sik­ko Bag­da­din va­ras (1940) — ja yllättäen myös 3D-ver­sio Ti­ta­ni­cis­ta (1997/2012). Ja­mes Ca­me­ro­nin ve­de­na­lai­set me­ri­tu­hon ku­vat koh­taa­vat voit­ta­jan­sa Piin kel­lues­sa su­kel­luk­sis­sa taus­ta­naan up­poa­van lai­van va­lo­jen me­ren sy­liin loih­ti­ma täh­ti­tai­vas.
Ang Lee on ai­na teh­nyt fik­su­ja, tyy­likkäitä yleisöe­lo­ku­via, jot­ka ovat sekä silmän että mie­len ilo. Hä­kel­lyttävän fan­ta­sian vas­ta­pai­nok­si Ang Lee ja kä­si­kir­joit­ta­ja Da­vid Ma­gee la­taa­vat jou­lun uu­tuu­des­sa jän­nit­teen myös kir­jai­li­jan ja ai­kui­sen Piin kes­kus­te­luil­le ja lo­pun pitkäl­le mo­no­lo­gil­le. Siinä nuo­ri Pii ker­too suo­raan ka­me­ral­le sen, mitä va­kuu­tu­syh­tiön luul­laan ha­lua­van kuul­la.
Yr­myä lai­va­kok­kia näyt­te­levän ve­ro­pa­ko­lai­sen Gé­rard De­par­dieun ja kir­jai­li­jaa esittävän Ra­fe ”­Ti­mot­hyn poi­ka” Spal­lin ohel­la pääo­sis­sa ovat kau­niit ja ko­ke­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta tai­dol­laan häikäi­sevät in­tia­lai­set. Isää näyt­te­levä Irr­fan Khan on esiin­ty­nyt sa­das­sa kol­mes­sa­tois­ta elo­ku­vas­sa. Äi­tiä esittävä yk­si­ni­mi­nen Ta­bu on ne­li­kymp­pi­senä jo seit­semän­kym­me­nen hin­di­fil­min täh­ti. In­tia­lais­ten läsnäo­lon voi­ma, kat­seen in­ten­si­teet­ti, ruu­miin­kie­li ja liik­keen su­lok­kuus ha­ke­vat ver­tais­taan — ei vä­hi­ten Sh­ra­vant­hi Sai­nat­hin temp­pe­li­tans­sis­sa, kun Pii ra­kas­tuu ja kat­so­ja po­jan mu­ka­na. Si­vu­roo­lit ovat niin elä­viä, että kun en­simmäistä roo­liaan näyt­te­levä Su­raj Shar­ma nuo­re­na Piinä huk­kaa per­heensä, tun­tuu me­ne­tys yleisössä­kin.
Lo­pus­sa tar­jot­tu se­li­tys mel­kein pi­laa mes­ta­ri­teok­sen. Se on sil­ti pe­rus­tel­tu ta­ri­nan idean kan­nal­ta. Ang Lee tar­joaa vaih­toeh­toi­sen­kin to­tuu­den ä­lykkääs­ti, lisäämällä tee­maa myötäil­len ker­rok­sia ja kier­rok­sia ker­ron­ta­muo­to­jen ana­lyy­siin. Näyttääkö kau­nis val­he vai ker­toa­ko alas­ton to­tuus? 3D:n ra­jat­to­mat mah­dol­li­suu­det vai näyt­te­lijän suo­ra kat­se ja pu­he? Mo­lem­pi pa­rem­pi, väittää Lee.
Piin elämä tar­joaa me­ri­mat­kan var­rel­la unoh­tu­mat­to­mia, mut­ta ken­ties vain ali­ta­jun­taan re­kis­teröi­ty­viä vih­jeitä ta­ri­nan luon­tees­ta. Yk­si niistä on ih­mi­sen ni­men vaih­tu­mi­nen tii­ke­ril­le tul­lin by­rok­ra­tias­sa. Kat­so­ja te­kee pal­ve­luk­sen it­sel­leen, jos goog­laa Ric­hard Par­ke­rin vas­ta elo­ku­van jäl­keen. Ni­mellä­kin on mo­ni­pol­vi­nen, us­ko­ma­ton ja su­rul­li­nen ta­ri­na ker­rot­ta­va­na. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Loistelias kuva ja ääniraita. Kolmiulotteisuus on nyt paikallaan. Se korostaa visuaalista voimaa ja on perusteltua runsaisen luontonäkymien sekä eri eläinlajien paljouden ansiosta. Samalla kokemus on fyysisesti raskas. Perinteiseltä levyltä katsottuna tarinan filosofia puolestaan painottuu kauniisti. Elokuva on sen verran hyvä, että se kannattaa katsoa molemmin tavoin. Mukana on myös DVD-versio omalla levyllään. Lisäksi tarjolla on digitaalinen kopiomahdollisuus. Videolaitoksena tämä nousee kärkituotteiden joukkoon. Vain yksi asia jäi mietityttämään: en nähnyt tätä valkokankaalla, mutta muistelen, että Ang Lee leikki laajakangaskuvan palkeilla siten, että esimerkiksi kalat hyppivät mustalle ja loivat näin uuden ulottuvuuden. Videolla asia on ratkaistu poistamalla palkit ja täyttämällä kuvaruudun normaalisti. Elokuvan voi katsoa alkuperäisenä englannkinkielisenä ääniraitana tai valita suomidubbauksen. Pidin alkuperäisestä enemmän, eikä tämä johdu pelkästään maukkaasti napsahtavasta intianenglannista. Ekstroihin on tallennettu 82 min. dokumentit, 13 min. poistettuja kohtauksia 3D:nä, visuaalisten tehosteiden etenimisvaiheiden esittelyä (14 m), kuvakäsikirjoitusta, kuvagalleria ja 3D-traileri. (PS)
17/04/2013
17/04/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy