Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Cowboys & Aliens.

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 269256  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Kuvat

Daniel Craig ja Harrison Ford kyllä sopivat karskinkarheiksi lännenmiehiksi
Daniel Craig ja Harrison Ford kyllä sopivat karskinkarheiksi lännenmiehiksi
Kyläläiset kahden genren rajapyykillä
Kyläläiset kahden genren rajapyykillä
Harrison Ford erämaakaupungin kovapintaisena karjapomona
Harrison Ford erämaakaupungin kovapintaisena karjapomona
Daniel Craig yksinäisenä kostajana
Daniel Craig yksinäisenä kostajana

Elokuva

Sar­ja­ku­va­ro­maa­niin pe­rus­tu­va Cow­boys & Aliens pyr­kii tuo­maan uut­ta ver­ta van­haan so­ta­rat­suun.

Sar­ja­ku­va­ro­maa­niin pe­rus­tu­va Cow­boys & Aliens pyr­kii tuo­maan uut­ta ver­ta van­haan so­ta­rat­suun. Scott Mitc­hell Ro­sen­berg huo­ma­si, et­tei cow­boyt ja in­tiaa­nit -leik­ki enää in­nos­ta­nut, kun se ei ny­kya­jas­sa oi­kein ole po­liit­ti­ses­ti kor­rek­ti­kaan. Niinpä hän kek­si yh­distää län­ne­ne­lo­ku­van tyy­pil­li­syyk­siin an­nok­sen tie­tei­se­lo­ku­van kau­hue­le­ment­tejä.
Ro­sen­ber­gin sar­ja­ku­va-ai­he on siir­ret­ty suu­rel­la bud­je­til­la iso­jen täh­tien pe­li­kentäk­si. Te­kijöi­den toi­vee­na on il­mei­ses­ti Men in Blac­kin kal­tai­nen hit­ti­se­koi­te. Veik­kaan kui­ten­kin, että kun­niak­kaan la­ji­tyy­pin vä­kinäi­nen mo­der­ni­soin­ti joh­taa pi­kem­min Sil­ve­ra­don ja Wild Wild Wes­tin kal­tai­seen fil­mil­li­seen vir­he­tik­kiin.
Oh­jaa­ja­na kes­kin­ker­tai­sen, mut­ta Iron Man –e­lo­ku­vil­laan mu­ka­vas­ti me­nes­ty­neen Jon Fav­reaun muo­dok­kaas­sa ry­mis­te­lyssä nos­tal­gi­set wes­ternk­li­seet is­tu­vat vä­kinäi­ses­ti Star War­sis­ta ja Alien-e­lo­ku­vis­ta lai­nat­tu­jen pin­nal­lis­ten te­ho­kei­no­jen rin­nal­le.
Pääo­sis­sa Da­niel Craig ja Har­ri­son Ford kyllä so­pi­vat kars­kin­kar­heik­si län­nen­mie­hik­si. Craig on yk­sinäi­nen rat­sas­ta­ja ja pys­sy­mies Lo­ner­gan (!). Muis­tin­sa me­nettä­nyt an­ti­san­ka­ri, var­si­nai­nen No­bo­dy, et­sii suu­ren hen­kilö­koh­tai­sen me­ne­tyk­sen jäl­keen kos­toa ja hy­vi­tystä. Lo­puk­si Lo­ner­gan kui­ten­kin jou­tuu kään­tymään pors­tuas­ta yk­sin ja per­heon­nea vail­la, ihan kuin John Way­ne For­din Et­sijöissä. Har­ri­son Ford taas esittää Ab­so­lu­tio­nin erä­maa­kau­pun­gin ko­va­pin­tais­ta kar­ja­po­moa. Evers­ti Do­lar­hy­de – ni­messä niin vau­raut­ta kuin Je­kyl­lin ja Hy­den kak­si­naa­mai­suut­ta – on pai­kan kin­gi, jon­ka hult­tio­poi­ka Per­cy (hyvä Paul Da­no) ryöstö­vil­je­lee etuoi­keuk­siaan ta­val­lis­ten kau­pun­ki­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la.
A­va­ruu­den alie­nei­den maa­han­hyökkäys sysää Do­lar­hy­den ja Per­cyn mat­kal­le, jos­sa ko­va­kin sydän hel­tyy ja op­pii yh­teis­työn ar­von niin en­tis­ten vi­ha­mies­ten kuin vä­hek­syt­ty­jen in­tiaa­nien kans­sa. Lo­ner­gan saa mys­tis­ten ta­kau­tu­ma­vi­sioi­den kaut­ta sel­vil­le syyt ja seu­rauk­set sekä vai­mon­sa mur­henäy­telmään että alie­nien ah­neu­teen.
Cow­boys & Aliens esit­te­lee tut­tu­ja tyyp­pejä län­ne­ne­lo­ku­van my­to­lo­gia­va­ras­tos­ta. On vel­vol­li­suu­den­tun­toi­nen she­rif­fi (va­kuut­ta­va Keith Car­ra­di­ne), rau­han­tah­toi­nen ka­pa­kan­pitäjä (Sam Roc­kwell tyy­pin­vas­tai­ses­sa roo­lis­sa), ai­kuis­tu­mis­rii­tin lä­pikäyvä pik­ku­poi­ka (näköisä mut­ta jäykäs­ti oh­jat­tu Noah Rin­ger) ja Sa­nan voi­mal­la mo­raa­lia yllä­pitävä rius­ka pas­to­ri (e­ri­no­mai­nen Clan­cy Brown). Abi­gail Spen­ce­rin, Ana de la Re­gue­ran ja Oli­via Wil­den hah­mois­sa nähdään liu­ta si­suk­kai­ta, mies­tensä rin­nal­la us­kol­li­ses­ti py­sy­viä län­nen­nai­sia.
Ai­nek­set ovat koos­sa, mut­ta tyy­dyttävää elo­ku­vaa ei näistä syn­ny. Voi ku­vi­tel­la, että sar­ja­ku­va­na moi­nen ir­tiot­to ja uu­si tu­lo­kul­ma ku­lu­nee­seen ma­te­riaa­liin voi ol­la vir­kistävä. Mut­ta fil­missä hyvät­kin ideat lat­teu­tu­vat se­ka­vak­si luet­te­lok­si ir­to­nai­sia ai­nek­sia toi­sil­leen vie­rais­ta gen­reistä. Cow­boys & Aliens ei lo­pul­ta tee kun­nia sen enempää wes­ter­nil­le kuin sci­fil­lekään. Alie­niör­kit ovat pian yhtä per­soo­na­ton vi­hol­lis­mas­sa kuin ink­ka­ri­lau­ma van­hois­sa, huo­nois­sa länkkä­reissä. Ja on­ko kel­lekään oi­keas­ti epä­selvää, kuin­ka lo­puk­si käy?
Har­mil­li­ses­ti al­ku­peräis­sar­jik­ses­ta poi­ke­ten fil­missä in­tiaa­nit on jä­tet­ty täy­sin val­koi­sen her­ra­kan­san sta­tis­teik­si, mikä ohen­taa ta­ri­naa en­ti­sestään. Huo­no­jen sar­ja­ku­vien ta­paan Cow­boys and Aliens kuit­taa isot ai­heen­sa pin­ta­vai­ku­tel­mil­la. Kai­ken päällä on vielä tässä ympä­ristössä ri­vos­ti ou­to us­kon­nol­li­nen si­laus, jo­ka per­soo­nal­li­sen pas­to­rin ka­dot­tua ku­vas­ta tun­tuu niin ko­vin ame­rik­ka­lai­sel­ta kon­ser­va­tii­vi­pii­rien nuo­les­ke­lul­ta.
Wes­ter­nien tu­tut hah­mot ja pe­rus­ti­lan­teet näyttäy­tyvät ko­meis­sa ku­vis­sa kuin var­moi­na tä­kyinä kat­so­jal­le. Mut­ta kun­non poh­jus­tus­ta vail­la ne jäävät haa­leik­si, in­not­to­mik­si tee­moik­si jos­tain ku­vit­teel­li­ses­ta wes­ter­nistä, jos­ta tämä kak­si­tun­ti­nen on pelkkä yli­pitkä trai­le­ri. (HB)
19/09/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy