Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kultainen kompassi – kahden levyn Special Edition

The Golden Compass 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MASTER AUDIO
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hyvän fan­ta­sai­kir­jan ku­vit­ta­mi­ses­sa saa­ti elo­ku­vaa­mi­ses­sa pii­lee suu­ri ris­ki.

Hyvän fan­ta­sai­kir­jan ku­vit­ta­mi­ses­sa saa­ti elo­ku­vaa­mi­ses­sa pii­lee suu­ri ris­ki. Mie­li­ku­vi­tuk­seen pe­rus­tu­va ta­ri­na kun muut­tuu ku­vik­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la lu­ki­jan omas­sa päässä. Kul­tai­nen kom­pas­si on­nis­tuu tässä suh­tees­sa odo­tuk­sia pa­rem­min.
P­hi­lip Pull­ma­nin Uni­ver­su­min to­mu –t­ri­lo­gian en­simmäi­nen osa (His Dark Ma­te­rials – Nort­hern Lights, 1995) is­ki il­mes­tyessään fan­ta­sia­gen­ren yti­meen kuin ad­re­na­lii­ni­pis­tos, jo­ta ei ol­tu Tol­kie­nin jäl­keen koet­tu. Elo­ku­va­ver­sio­ta kyp­sy­tel­tiin pitkään. Odot­te­lu kan­nat­ti. Toi­min­ta to­ki lauk­kaa mel­koi­sel­la vauh­dil­la, jo­ka vie ve­ron­sa.
Kään­teis­maail­mois­sa ei sinänsä ole ol­lut uut­ta sit­ten Nar­nian, mut­ta Pull­man pys­tyi loih­ti­maan maail­man, jo­ka ih­me­tyt­ti, kum­mas­tut­ti ja in­nos­ti.
Tyttö­san­ka­ri Ly­ra eli etäi­ses­ti Ox­for­dia muis­tut­ta­val­la cam­puk­sel­la ja jou­tui hur­jaan seik­kai­luun kylmässä Poh­jo­las­sa, jos­sa suo­ma­lai­set noi­dat len­te­livät ja pans­sa­ri­kar­hut kar­jah­te­li­vat.
Kir­jan ta­paan myös elo­ku­va toi­mii kah­del­la ta­sol­la. Lap­set voi­vat naut­tia ta­val­lis­ta jän­nittävämmästä seik­kai­lus­ta, kun van­hem­mat ihas­te­le­vat kul­tu­rel­le­ja viit­tauk­sia John Mil­to­nin Ka­do­tet­tuun pa­ra­tii­siin ja teo­lo­gis­fi­lo­so­fi­siin poh­din­toi­hin. Har­va me­nes­ty­se­lo­ku­va on näin avoi­men ateis­ti­nen. Kyy­tiä saa var­sin­kin ka­to­li­nen kirk­ko, mut­ta vi­lah­te­lee­pa ku­vas­tos­sa hy­vin cast­ro­mai­nen­kin hah­mo (Ch­ris­top­her Lee). To­ta­litä­ris­mi on tu­li­lin­jal­la ul­koi­ses­ta muo­dos­taan riip­pu­mat­ta.
Kul­tai­sen kom­pas­sin oma­peräi­sen oi­val­lus on dai­mo­ni. Rin­nak­kais­maail­man ih­mis­ten vie­rellä kul­kee elän­hah­mo, erään­lai­nen sie­lun tai ali­ta­jun­nan sym­bo­li. Kun ih­mi­nen kuo­lee, dai­mo­ni me­neh­tyy myös. Ih­mi­sen ko­ke­ma vä­lit­tyy myös dai­mo­nin elei­siin ja tun­tei­siin. Kun lap­si kas­vaa ai­kui­sek­si, dai­mo­ni ei voi enää vaih­taa olo­muo­toaan. Dai­mo­nit toi­mi­vat kir­jas­sa lois­tok­kaas­ti, mut­ta elo­ku­vas­sa nii­den käyttö jää tur­han hei­veröi­sek­si. Sitä vas­toin pans­sa­ri­kar­hu Io­rik Ber­ni­son (ää­nenä Ian Mc­Kel­len) elää ja hen­gittää.
It­se elo­ku­va ni­mi tu­lee kel­lo­pe­listä, jo­ka ker­too vas­tauk­sia, jos niitä osaa tul­ki­ta. Ly­ra osaa, ja jou­tuu tut­ki­maan sa­la­peräi­sen to­mun ar­voi­tus­ta. To­mu sym­bo­loi me­ne­tet­tyä viat­to­muut­ta ja pe­ri­syn­tiä. Ta­ri­nan toi­nen tee­ma on ku­va­ta isyy­den ja äi­tiy­den ikiai­kais­ta voi­maa.
On mie­len­kiin­tois­ta nähdä, mi­ten tri­lo­gia jat­kos­sa ete­nee. Toi­nen osa, Sa­la­peräi­nen veit­si (T­he Subt­le Kni­fe, 1997), vie Ly­ran oi­keaan maail­maam­me. Mut­ta kol­mas osa Maa­gi­nen kau­ko­put­ki (T­he Am­ber Spyg­lass, 2000) on jo pe­rin me­ta­fyy­si­nen mat­ka Mil­to­nin, Wil­liam Bla­ken ja Dan­ten hel­ve­tin tee­moi­hin.

Kuva, ääni & ekstrat

Kahden levyn DVD-laitoksessa elokuva on tallennettu omalle levylleen täyden bittivirran varmistamiseksi, joten audiovisuaalisesti se ei jättänyt juuri mitään sattuman varaan. BD toki piirtyy tarkemmin, mutta ero ei ole nyt niin suuri kuin yleensä. Kuuden kanavan DTS-raita ja DD5.1EX toimivat jo dynaamisesti, mutta toki Dolby TrueHD7.1 toimii kaikkein erottelukykyisimmin. Ekstroissa kommenttiraita, Picture in picture-kuvakommenttiraita ja yli 2,5 tuntia dokumentteja. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy