Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Star Wars: Episode VII Force Awakens

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 135 minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

En ih­met­te­le yhtään, että Geor­ge Lu­cas tuo­reel­taan osoit­ti tyr­mis­tyk­sensä näh­dessään, mi­hin hä­nen Täh­tien so­ta –­ka­no­nin­sa on me­nos­sa Dis­neyn joh­dol­la.

En ih­met­te­le yhtään, että Geor­ge Lu­cas tuo­reel­taan osoit­ti tyr­mis­tyk­sensä näh­dessään, mi­hin hä­nen Täh­tien so­ta –­ka­no­nin­sa on me­nos­sa Dis­neyn joh­dol­la. Primää­ri­reak­tio oli oi­keu­tet­tu, vaik­ka Lu­cas it­se te­ki vielä­kin huo­nom­pia osia.
IMDB:n yli 400 000 käyttäjää an­taa 8,4 pis­teen kes­kiar­von ja suu­ri­le­vik­ki­simmät sa­no­ma­leh­tem­me neljä täh­teä. Ketä enää voi­si us­koa?
Ai­noas­taan it­seä. Uu­sin täh­tien­so­ta muis­tut­ti ko­ke­muk­se­na hy­vin pal­jon Bon­din Spect­reä. Kä­vin kat­so­mas­sa mo­lem­mat vas­ta suu­ren ko­hun laan­nut­tua. Epäi­le­vin mie­lin.
Pai­ne oli to­ki mel­koi­nen. Mo­lem­mat oli­vat osa omaa hen­kilö­his­to­riaa­ni. Bon­din osal­ta 007 Is­tan­bu­lis­sa ja Täh­tien so­dan Im­pe­riu­min vas­tais­ku ovat elo­ku­via, jot­ka ai­ka-a­join kat­son uu­des­taan hy­vin mie­lellä­ni.
S­pect­ren pitkä aloi­tus­koh­taus ha­ki sentään ver­tais­taan, mut­ta Täh­tien so­ta VII oli suo­ra­nai­nen pet­ty­mys. To­ki se oli pa­rem­pi kuin epi­so­dit I, II ja III, mut­ta lähtö­koh­ta tun­tui pe­rin kum­mal­li­sel­ta. Lop­pu­tu­los sa­moin.
E­lo­ku­va on puh­das ho­ma­ge, kun­nia­no­soi­tus. Se pieh­ta­roi al­ku­peräi­sen tri­lo­gian nos­tal­giois­sa, ku­vas­tos­sa ja taus­tois­sa. Mitään uut­ta an­net­ta­vaa sillä ei ole.
Oi­keaa tun­nel­maa ei ta­voi­te­ta. Myön­teistä on tek­ni­nen tai­tu­ruus ja nuo­ren pol­ven näyt­te­lijöi­den hyvät suo­ri­tuk­set.
Geor­ge Lu­cas syyl­lis­tyi ai­koi­naan ah­neu­teen mak­si­moi­mal­la ku­lut­ta­ja­kun­nan laa­juut­ta. Epi­so­di I ta­voit­te­li lap­sia ja me­net­ti ai­kui­set. Epi­so­di II ta­voit­te­li tei­nejä ja me­net­ti kaik­ki muut. Epi­so­di III pyr­ki tar­joa­maan kai­kil­le jo­tain, eikä saa­vut­ta­nut juu­ri ketään. Uu­sien te­kijöi­den epi­so­di VIII kai­ke­ti pyr­kii ve­toa­maan elä­keikää lä­hes­ty­viin, jot­ka nuo­ruu­des­saan nä­kivät epi­so­di IV:n elo­ku­va­teat­te­ris­sa.
Kun kas­sa­mag­neet­tia ke­hu­taan, kriit­ti­nen op­po­si­tio syök­syy pian ker­to­maan, kuin­ka kei­sa­ril­la ei ole vaat­tei­ta eikä ke­huil­le pe­rus­tei­ta. Il­miö on vas­ten­mie­li­nen. Tällä ker­taa se on pai­kal­laan. (PS)
28/01/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy