Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Näkymätön vihollinen

Patriot Games 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1992Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 97938  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Eng­lan­nis­sa vie­rai­lul­la ole­va CIA-­mies Jack Ryan pi­laa IRA-­ra­di­kaa­lien suun­nit­te­le­man ku­nin­gas­per­hee­seen koh­dis­tu­van is­kun.

Eng­lan­nis­sa vie­rai­lul­la ole­va CIA-mies Jack Ryan (Har­ri­son Ford) pi­laa IRA-ra­di­kaa­lien suun­nit­te­le­man ku­nin­gas­per­hee­seen koh­dis­tu­van is­kun. Het­ken im­pul­sis­ta teh­ty san­ka­ri­te­ko tuo mie­hel­le mai­neen ja kun­nian ohel­la myös pai­kan kos­ton­hi­mois­ten ter­ro­ris­tien tap­po­lis­tal­la.
Tom Clan­cyn ro­maa­niin poh­jau­tu­va tii­vis­tun­nel­mai­nen jännä­ri vaih­taa edel­li­so­san suur­val­ta­po­li­ti­koin­nin ja kylmän so­dan kylmä­ve­ri­seen ja hy­vin hen­kilö­koh­tai­seen kos­to­jah­tiin, jos­sa Ryan lä­hei­si­neen jou­tuu hy­vin ra­hoi­te­tun ja kou­lu­te­tun vi­hol­li­sen koh­teek­si. Vuo­ron­perään hyökkäys- ja puo­lus­tus­pe­linä toi­mi­va jännä­ri so­vit­taa hie­nos­ti yh­teen var­jois­sa vaa­ni­vien ter­ros­tien uhan ja CIA:n re­surs­sien mah­dol­lis­ta­man kor­kea­len­toi­sen ter­ro­ris­ti­jah­din — ja on­nis­tuu vielä lei­po­maan Rya­nin per­heen ja ku­nin­kaa­li­set­kin tähän mie­lekkäällä ta­val­la. Näillä eväillä ja us­kot­ta­van vähäe­lei­sellä to­teu­tuk­sel­la elo­ku­va nou­see lä­hes edeltäjänsä ta­sol­le.
It­se kir­ja si­joit­tuu kro­no­lo­gi­ses­ti ai­kaan en­nen Pu­nai­sen lo­ka­kuun metsäs­tyk­sen ta­pah­tu­mia, jol­loin Ryan rek­ry­toin­tiin CIA:n pal­ve­luk­seen, mut­ta elo­ku­vas­sa ai­ka­ja­naa on vään­net­ty uu­sik­si vih­jaa­mal­la mie­hen vain viettä­neen jon­kin­lais­ta sa­bat­ti­va­paa­ta elo­ku­vien vä­lillä. Suu­rin syy kik­kai­lul­le on, että ykkö­so­sas­sa Rya­nia näy­tel­lyt Alec Bal­dwin jäi pois pääo­sas­ta Broa­dway-näy­telmän vuok­si, jon­ka jäl­keen roo­liin va­lit­tiin 15 vuot­ta van­hem­pi Har­ri­son Ford. Kik­kai­lu kui­ten­kin toi­mii ta­ri­nan siitä eri­tyi­sem­min kär­simättä ja myös Ford on pe­ri­tyssä roo­lis­saan su­ve­ree­nin maanlä­hei­nen ja sym­paat­ti­nen san­ka­ri. For­dil­la oli kai­kes­ta pää­tel­len mer­kittävä roo­li elo­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­sen muok­kaa­mi­ses­sa muu­toin­kin kuin vain ikä­ky­sy­myk­sen osal­ta.
Mo­net tun­tu­vat pitävän tätä jos ei ko­ko Jack Ryan -e­lo­ku­va­ne­li­kon niin ai­na­kin al­ku­peräi­sen elo­ku­vat­ri­lo­gian huo­noim­pa­na osa­na, mut­ta va­li­tuk­sen si­jaa on kui­ten­kin hy­vin vähän. Hui­kean Pu­nai­sen lo­ka­kuun jäl­keen pu­do­tus oli lä­hes taat­tu, ja ter­ro­ris­tijännä­reitä­kin on teh­ty maail­man si­vu, mut­ta on­nek­si sa­man ka­nan voi ky­niä mo­nel­la eri ta­paa. Al-Qai­da-jännä­rei­den vä­hi­tel­len jo sa­tu­roi­des­sa vuo­den 2001 jäl­keistä elo­ku­va­tar­jon­taa on mie­len­kiin­tois­ta nähdä uu­del­leen hie­man vä­hemmän graa­fis­ta, mut­ta hen­ki­ses­ti yhtä­lail­la bru­taa­lia ter­ro­ris­min vas­tais­ta kamp­pai­lua 90-lu­vun puo­lel­ta. Mo­niin myö­hem­piin vas­ti­nei­siin­sa ver­rat­tu­na tämä on­kin poik­keuk­sel­li­sen har­kit­se­va ja me­ka­nis­me­li­taan us­kot­ta­va toi­min­tajännä­ri.

Kuva & ääni

Luonteeltaan pehmeän filmimäinen kuva, kuten tämän elokuvan kohdalla on aina tainnut olla. Blu-ray ylittää aiemman DVD:n ennen kaikkea toiston vakaudessa, mutta myös yksityiskohtia on on tarjolla aiempaa enemmän. Parhaimmillaan kuva onkin ilahduttavan jos ei aivan kiitettävän erotteleva, kun taas heikoimmillaan kuvan päällä tuntuu olevan jonkinlainen muuttumaton likakalvo. Ryaneiden talon ritilikössä esiintyy pientä moirea, mutta tämä ja virheet muutoinkin ovat roskaa myöten mitätöntä. Häviötön Dolby TrueHD -ääniraita hoitaa tehtävänsä dialogista räjähdyksiin ja eteeriseen musiikkiin puhtaasti. James Hornerin kelttisävyjä hakeva musiikkiraita luo hyvin tunnelmaa. Referenssilevyä tästä ei saa, mutta tuskin tämä elokuva on koskaan näyttänyt paremmalta.

Ekstrat

Ekstroissa erittäin hyvä pieni making of -dokumentti (25 min.) ja traileri HD-muodossa. Making of sisältää yllättvän paljon tietoa lyhyeen kestoonsa nähden, ja samaan aikaan on hätkähdyttävää nähdä kuinka huonosti käsikirjoittaja Peter Iliff tuntee oman elokuvansa ja sitä edeltäneen punaisen lokakuun. Elokuva on julkaistu sekä erikseen että osana ensimmäiset kolme elokuvaa sisältävää boksia. (IJ)
05/12/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy