Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Twilight – Epäilys

Twilight 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: Nordisk Film 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 237125  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kuu­den­kym­me­nen nuo­ren jo­no eh­ti ker­tyä elo­ku­va­teat­te­rin por­til­le en­nen ovien avaa­mis­ta.

Kuu­den­kym­me­nen nuo­ren jo­no eh­ti ker­tyä elo­ku­va­teat­te­rin por­til­le en­nen ovien avaa­mis­ta. Twi­light-fil­min kol­mo­so­san al­kaes­sa kol­me mi­nuut­tia yli puo­le­nyön, sa­lin penk­ki­ri­vit oli­vat jo täyt­ty­neet. Mo­ni kat­so­ja oli lu­ke­nut Step­he­nie Meye­rin al­ku­peräis­ro­maa­nit seit­semään­kin ker­taan, osa al­ku­peräi­seng­lan­nik­si. Fan­ta­sia­kir­ja­me­nes­tyk­seen pe­rus­tu­van fil­mi­sar­jan jat­ko-o­sa Epäi­lys saat­toi al­kaa jal­ka­pal­lon MM-mit­telöil­le ver­rat­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa. Tei­ni­tyttö­jen ta­pu­tuk­set, spon­taa­nit kil­jai­sut ja ylei­nen odo­tuk­sen­hy­rinä hy­vin­kin kor­va­si­vat vu­vu­ze­lo­jen pö­rinän.
S­tep­he­nie Meye­rin tee­mat ja hah­mot sik­sak­kaa­vat gen­re­ra­jo­jen yli ku­rit­to­ma­na yh­dis­telmänä lap­sek­kuut­ta ja mo­nia läh­teitä yh­distävää viih­de­sent­ta­rin kek­sintää. Twi­light-ee­pos on kas­vu­ku­vaus ja tei­nien kou­lu­ko­me­dia, ystä­vyy­den kor­kea vei­su ja ro­mant­ti­nen kol­miod­raa­ma, mut­ta myös nal­lewahl­roos­mai­nen rik­kinäis­ten uu­sio­per­hei­den sel­viy­ty­mis­ta­ri­na naa­mioi­tu­na vam­pyy­ri- ja ih­mis­su­si­kau­hun ke­vyt­ver­siok­si. Re­pikää siitä!
Twi­ligh­tin kol­man­nen osan lisä­ni­mi on Ec­lip­se. Meillä se on kir­ja­jul­kai­su­jen mu­kai­ses­ti kään­net­ty Epäi­lyk­sek­si. Ec­lip­se tar­koit­ta­nee kuun­pi­men­nystä, mut­ta mitä tar­koit­taa Epäi­lys? Bel­la Swan (K­ris­ten Stewart) on niin il­mi­selväs­ti ra­kas­tu­nut vam­pyy­ri Edwar­diin (Ro­bert Pat­tin­son), että ai­na­kaan elo­ku­van pe­rus­teel­la ku­kaan muu kuin in­tiaa­ni-ih­mis­su­si Ja­cob (Tay­lor Laut­ner) ei va­kuu­tu, että von­kaa­mi­nen voi joh­taa muu­hun kuin kau­niin si­sa­rus­mai­seen sie­lun­kump­pa­nuu­teen. Sel­keäm­min epäi­lystä il­mentävät traa­gi­set si­vu­hen­kilöt, apu­vam­pyy­rit Jas­per ja uu­si tyyp­pi Ri­ley.
Tun­teen­he­ru­tus­ta
Pa­ha Vic­to­ria-vam­pyy­ri on saa­nut taas vai­nun Bel­las­ta. Edward ja Ja­cob te­kevät vas­ta­ha­kois­ta yh­teis­työtä saat­taak­seen Bel­lan tur­vaan väistämättömältä yh­tee­no­tol­ta. Lu­mi­sen vuo­ren­rin­teen kylmällä kor­kean­pai­kan­lei­rillä nähdään Epäi­lyk­sen tiu­kim­mat yh­tee­no­tot, ve­rissä päin käy­dyt kamp­pai­lut ih­mis­nei­to­kai­sen hen­gestä ja sydä­mestä.
Ny­kyt­ren­din mu­kai­ses­ti jo­kai­sel­la roo­lil­la on pak­ko ol­la taus­ta­ta­ri­na. Epäi­lyk­sessä ne va­lot­ta­vat hah­mo­jen luon­tei­ta ja sel­keyttävät ke­hi­tys­lin­jo­ja, mut­ta Da­vid Sla­den oh­jaus ei ni­vellä ta­kau­tu­mia luon­te­vas­ti ker­ron­taan. Ta­kau­ma­kes­key­tys­ten lisäk­si oh­jaa­jal­la ei ole tun­tu­maa me­lod­raa­maan. Hy­vistä­kin tun­teen­he­ru­tus­ti­lan­teis­ta tu­lee Sla­den kä­sissä me­kaa­ni­sia, kun näyt­te­lijäl­le on tuek­si tar­jol­la vain kei­no­te­kois­ta hi­keä ot­sal­le.
A­vain­koh­taus Epäi­lyk­sessä on Edwar­din ja Ja­co­bin kes­kus­te­lu tel­tas­sa Bel­lan nuk­kues­sa. Mus­ta­suk­kai­suus an­taa si­jaa yh­tei­sen ra­kas­te­tun var­je­lu­tehtäväl­le. Koh­tauk­ses­ta voi toi­voa, että Twi­light-ta­ru päät­tyy on­nel­li­seen lop­puun, jos­sa rak­kaus ja ystä­vyys pää­sevät ta­sa­pai­noon. Dra­maat­ti­ses­ti la­dat­tua ti­lan­net­ta hei­kentää to­teu­tuk­sen mie­li­ku­vi­tuk­set­to­muus. Tel­tan tii­viit olo­suh­teet vä­lit­tyvät ah­tau­te­na, kun sa­mat ku­va­kul­mat tois­tu­vat.
An­toi­sa on myös Bel­lan ja Edwar­din ko­sin­ta­koh­taus. Tyttö oli­si jo val­mis me­nemään pi­demmäl­le, mut­ta poi­ka top­puut­te­lee. To­si vam­pyy­ri­mies odot­taa avio­liit­toa. Twi­ligh­tis­sa vam­pyy­rin­pu­re­ma saa sek­suaa­li­sen mer­ki­tyk­sen. Kun Epäi­lys pu­huu ”­lei­mau­tu­mi­ses­ta”, se tar­koit­taa yhtä ja ai­noa­ta oi­keaa. Mor­mo­ni­kir­jai­li­jan va­kau­mus jou­tuu to­sin ou­toon va­loon, kun päi­den kat­ko­mi­nen ja vä­ki­val­ta näyttää ole­van sek­siä hyväk­syttävämpää. Edwar­din ko­sin­ta toi­mi­nee hy­vin kir­jas­sa, mut­ta oh­jauk­sen al­keel­li­suus kam­pit­taa elo­ku­vaa. Vam­pyy­ri­nuo­ru­kai­sen van­ha­kan­tai­suus oli­si tar­vin­nut enemmän sitä taus­ta­ta­ri­naa.
Ku­ten Har­ry Pot­te­reis­sa, myös Twi­light-e­lo­ku­vis­sa oh­jaa­jia vaih­de­taan jak­sos­ta toi­seen. Sat­tu­man­kaup­pa joh­taa nyt eri­pa­ri­suu­teen, jo­ka syö jat­ku­va­juo­ni­sen ker­to­muk­sen yh­tenäi­syyttä. Cat­he­ri­ne Har­dwic­ke, 55, aset­ti pe­rus­tuk­set Hou­ku­tuk­ses­sa, ta­pah­tu­ma­rik­kaim­mas­sa al­kuo­sas­sa. Nuo­rem­mat, 1969 syn­ty­neet mie­soh­jaa­jat, ker­taa­vat jat­ko­jak­sois­sa sa­mo­ja ai­hei­ta, enemmän­kin tun­nel­moi­den val­mii­den ase­tel­mien puit­teis­sa kuin var­si­nai­ses­ti sy­ventäen tee­mo­ja. Uu­si­kuus­sa Ch­ris Weitz, oh­jaa­jis­ta ta­sok­kain, maa­lai­li pää­hen­kilö Bel­la Swa­nin ma­sen­nuk­sel­la ja hä­nen ra­kas­tet­tun­sa Edwar­din kum­mit­te­luil­la sekä toi Bel­lan per­heystävän Ja­ko­bin si­vu­roo­lis­ta tytön kil­pa­ko­si­jak­si.
Epäi­lyk­sessä puik­koi­hin on pan­tu kan­kea Da­vid Sla­de, edel­li­sellä 30 päivää kaa­mos­ta -e­lo­ku­val­la ra­joit­tu­nei­suu­ten­sa niin ryt­min kuin näyt­te­lijäoh­jauk­sen suh­teen pal­jas­ta­nut oh­jaa­ja. Ko­ko­nais­hah­mo­tuk­sen puu­tet­ta paik­kail­laan tv-sar­ja­mai­ses­ti vaih­tu­vil­la yh­teis­mi­tat­to­mil­la koh­tauk­sil­la. Köm­pelös­ti ra­ken­ne­tun toi­min­nan ja her­kis­te­ly­het­kien sees­tei­set sei­sak­keet te­kevät uu­tuu­des­ta fil­mil­listä kat­kokä­ve­lyä. (HB)
09/08/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy