Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Ralliraita

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2009Kesto: 86 minuuttia
Julkaisija: Buena Vista 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: A-51798  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mark­ku Pölö­nen on teh­nyt hy­viä elo­ku­via.

Mark­ku Pölö­nen on teh­nyt hy­viä elo­ku­via (On­nen maa, Em­mauk­sen tiellä, Koi­ran­kyn­nen leik­kaa­ja). Kaa­hai­lu­ko­me­dia Ral­li­rai­ta ei nii­hin lu­keu­du. Reip­pai­ta ajo­koh­tauk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta fil­mi on lat­teas­ti ku­vat­tu. Hal­paa ko­ko­nai­sil­mettä ru­men­taa en­ti­sestään mai­nos­ten hol­ti­ton si­joit­te­lu kes­kel­le ta­ri­naa.
Mo­neen ker­taan ka­lut­tu ju­tun juo­ni epäon­nis­ten ki­ri­mi­sestä vai­keuk­sien kaut­ta voit­toon on ko­ti­ku­toi­sen pik­ku­mu­ka­va. Näyt­te­lijät, eten­kin luon­non­lah­jak­kuus Heik­ki Sil­ven­noi­nen au­to­kou­lu­no­pet­ta­ja­na ja nuo­ri­so­ri­kol­li­ses­ta ral­li­kus­kik­si kas­va­va Ola­vi Uu­si­vir­ta, ovat ihan sym­paat­ti­sia. Ker­ron­nan tees­ken­te­lemättö­myys­kin läm­mittää. Mut­ta kyllä hir­veän pal­jon hyvää tah­toa vaa­tii, jos täl­le tyy­li­pis­teitä ai­koo ja­kaa.
O­la­vi Uu­si­vir­ta on ny­kyi­sin teat­te­ri­kou­lu­lai­nen. Hyvä niin, sillä ei hän ihan vielä näy­tellä osaa. Ka­ris­maa lau­la­ja­po­jal­ta kui­ten­kin jo löy­tyy, jo­ten hä­nen si­joit­ta­mi­sen­sa mel­kein pää­roo­liin on ymmär­rettä­vyy­den ra­jois­sa. Luu­mu Pe­so­nen on au­to­var­kauk­sis­ta lin­naan tuo­mit­tu nuo­ri­so­ri­kol­li­nen, jo­ka hyvän käytök­sen ja mu­ka­van kum­mi­sedän (Sil­ven­noi­nen) an­sios­ta saa uu­den mah­dol­li­suu­den pik­ku­pai­kan kesä­ta­pah­tu­man hui­pen­nuk­ses­sa. Luu­mun lah­jat huo­ma­taan ja hän pää­see Pek­ka­ri­sen (Kai Hyt­ti­nen) tal­lin pää­kus­kik­si ral­li­ki­saan.
Mi­ni­mi­ta­son ko­me­diaa
Vas­tas­sa Luu­mul­la on Ant­ti Vir­ma­vir­ran esittämä Torp­po-Ju­nio­ri, il­ki­mys, jo­ka on myös Pek­ka­ri­sen tal­lin, Pe­so­sen au­to­kou­lun ja Su­san (Ee­va Lit­ma­nen) kah­vi­lan vuok­raisäntä. Ve­don­lyön­nin vuok­si yk­si­tyi­sy­rittä­jien ai­noa mah­dol­li­suus välttää häätö on ot­taa ral­li­ki­san voit­to ko­tiin. Ris­ti­rii­taa juo­nen kur­vei­hin tuo kat­ke­ra ex-kus­ki Stump­pi (Mi­ka Nuo­jua). Nuor­ta lem­peä ra­ken­ne­taan, to­sin vai­voin, Luu­mun ja vuok­raisännän tyttä­ren, Lau­ra Bir­nin, vä­lil­le. Pyörä­tuo­lis­sa is­tu­val­la Pek­ka­ri­sel­la ja van­hal­la Uk­ko-Tor­pol­la (Heik­ki Nou­siai­nen) on pitkä yh­tei­nen men­nei­syys, jo­ta ei sen kum­mem­min kat­so­jal­le vai­vau­du­ta pal­jas­ta­maan.
E­lo­ku­van nai­set, Lau­ra Birn, Sa­tu Sil­vo ja Ee­va Lit­ma­nen, näyttävät saa­neen fil­min nol­la­roo­lit, kai ta­sa-ar­vo­pykä­lien mi­ni­mi­vaa­ti­mus­ten täyttä­mi­sek­si. Te­ke­mistä ja haus­kuut­ta on kek­sit­ty vain mie­hil­le, mut­ta heil­le­kin ai­ka te­kemällä. Franzén vääntää taas tyyp­piä, ker­too jut­tu­ja kuin Härs­ki-Har­ti­kai­nen ikään.
Jos tu­lee hil­jai­nen het­ki, Ral­li­rai­ta tuo ku­vaan uu­den hah­mon vaik­ka tai­vaal­ta. Sel­lai­nen on Sa­ka­ri Kuos­ma­sen Run­ki-Pet­ters­son, tuo kor­vaa­ma­ton ras­va-a­pi­na ja kaik­kien va­rik­ko­jen kin­gi. Ikävä vain, että hen­kilöt ja elo­ku­van muut pa­li­kat py­syvät ko­vin ir­ral­li­si­na ja erillään. Näil­le teil­le ei joh­totäh­teä löy­dy.
Mark­ku Pölö­sen ral­li­vi­ri­telmä on teh­ty Spe­de-ko­me­dioi­den ja Kum­me­li-fars­sien hen­gessä. Ja ai­na Ral­li­rai­ta yh­den Kum­me­li Ali­vuok­ra­lai­sen hak­kaa. Mut­ta se ei ole pal­jon se.
E­lo­ku­va tun­tuu las­kel­moi­dul­ta vä­li­työltä. Il­mei­ses­ti Pölö­sen omis­ta­man Suo­men Fil­mi­teol­li­suu­den elo­ku­va­teh­taan pyörät on Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nail­la pi­dettävä pyö­rimässä, vaik­ka ideat oli­si­vat­kin ha­ku­sal­la. Ja mu­ka­va­han se on tai­ta­vien näyt­te­lijöi­den saa­da kesätöitä, jot­ka voi tehdä selkäy­din­poh­jal­ta, vähän sin­ne päin.
Pölö­sen kans­sa voi ol­la sa­maa mieltä siitä, että hal­paa hu­pia­kin tar­vi­taan. Lop­pu­teks­tien ai­ka­na nähtävät pa­ti­noi­tu­neet fil­mipätkät men­nei­den ki­so­jen ral­li­ku­nin­kais­ta luo­vat ai­toa nos­tal­giaa. Mut­ta ei tämän ta­son ko­ti­mai­nen ko­me­dia kyllä mieltä ylennä. (HB)
26/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy