Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Le Mans '66

Ford vs. Ferrari 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 153 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: Dolby Atmos TrueHD7.
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112751227

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

"­Jos­kus he eivät pää­se ulos au­tos­ta." Ra­ta-au­toi­lu lie­nee län­si­mai­sen kult­tuu­rim­me tuo­tok­sis­ta ää­rimmäi­sin, kun mit­ta­puu­na pi­detään sitä, kuin­ka pal­jon se herättää kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta.

"Jos­kus he eivät pää­se ulos au­tos­ta."
Ra­ta-au­toi­lu lie­nee län­si­mai­sen kult­tuu­rim­me tuo­tok­sis­ta ää­rimmäi­sin, kun mit­ta­puu­na pi­detään sitä, kuin­ka pal­jon se herättää kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Pidän it­se ny­kypäivän au­tour­hei­lua täy­sin yh­den­te­kevänä. Sil­ti kat­soin tämän elo­ku­van suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la, mut­ta edel­leen kak­si­ja­koi­sin tun­nel­min. Ja an­noin neljä täh­teä.
Tämä on yk­si par­hai­ta alaan­sa ku­vaa­via elo­ku­via, kos­ka se su­kel­taa edes hie­man pin­nan al­le ja ker­too, mistä ra­ta-au­toi­lus­sa ehkä on ky­se.
Le Man­sin ki­sa vuon­na 1966 on har­ras­ta­jil­le hy­vin­kin tut­tu kään­ne­koh­ta, kun Car­rol Shel­by pis­ti For­din ra­hoit­ta­ma­na Fer­ra­rin voit­to­put­ken poik­ki.
E­lo­ku­va kui­ten­kin ku­vaa Shel­byä ja Ford GT:tä enemmän brit­ti Ken Mi­le­sia, jo­ka oli mes­ta­ris­kus­ki, mut­ta ko­ki en­nem­min­kin ole­van­sa me­kaa­nik­ko. Hän tun­si lä­pi­ko­toi­sin ajet­ta­van­sa. Tie­si, mikä pettää missä­kin olo­suh­teis­sa. Tie­si, mil­loin ris­kin pys­tyi ot­ta­maan. Sil­ti ris­ti­rii­ta kuu­luu tähän­kin. Ris­ki vei mie­hen men­nessään. Tai­pu­ma­ton tait­tuu sit­ten ker­ral­la. Tällä ker­taa tait­tu­mi­nen tar­koit­taa it­sensä ylittä­mistä siinä, mikä on Akil­leen kan­tapää.
Mi­les syn­tyi pa­ri vuot­ta myö­hem­min siitä, kun nuo­ri isoisä­ni sai vuon­na 1919 Yh­dys­val­lois­ta Suo­meen muut­taes­saan en­simmäi­sen au­ton­sa, avo­mal­li-Ma­xwel­lin ("kos­ka se oli hal­vem­pi kuin um­piau­to"). Sit­tem­min hän toi­mi lii­kennöit­sijänä ai­na Pet­sa­moa myö­ten. Myös toi­nen isoisä­ni toi­mi alan yrittäjänä La­pis­sa. Ka­lus­toa oli kuor­ma-au­tois­ta tak­sei­hin.
Au­toi­hin liit­tyvä lii­ke­toi­min­ta on sa­man­lais­ta kuin vii­nin­vil­je­ly. An­sait­se me­luum­min en­sin omai­suus. Toi­sinpäin se on jo vai­keam­paa. Niinpä jyr­sijä-isä­ni kylläs­tyi ai­nai­siin il­mai­sek­si teh­tyi­hin moot­to­ri­re­mont­tei­hin ja siir­tyi pyörä­lijäk­si jo 1960-lu­vul­la. Sa­maan ai­kaan kerä­sin Match­box-pik­kuau­to­ja ja aje­lin Fast­rack-sil­mu­kois­sa. Sil­ti ajoin kor­tin vas­ta työn pa­kot­ta­ma­na.
Tint­ti-al­bu­min ruos­teen­pu­nai­nen Ja­guar Mark X pa­laut­ti neljän­kym­pin vil­li­tyk­sessä in­to­ni au­toi­hin. Vii­mei­sen käyttöau­to­ni os­tin 20 vuot­ta sit­ten. Har­ras­teau­to­ja on käytössä­ni kol­me, ja he­vos­voi­mia löy­tyy kai­ken jär­jen vas­tai­ses­ti pitkäl­ti yli 1000. Mut­ta ei mi­nul­la tu­li­si mie­leenkään kat­sel­la ny­kypäivän F1-a­jo­ja.
Tätä taus­taa vas­ten Le Mans ’66 osoit­taa voi­man­sa. Se ve­toa nos­tal­giaan, mut­ta myös ker­too ku­vaa­vas­ti, mikä on pie­nen dy­naa­mi­sen ke­hi­ty­syh­tiön suh­de isoon, by­rok­raat­ti­seen teh­taa­seen. Yh­tymä­koh­tia löy­tyy jo­kai­sen elämään ja jo­kai­sel­le elämä­na­lueel­le.
Fi­lo­so­fi­ses­ti ja psy­ko­lo­gi­ses­ti elo­ku­va on haus­kal­la ta­val­la ai­he­pii­rinsä mu­kai­ses­ti kak­si­ja­koi­nen. Au­ton ra­ken­ta­mi­seen ja au­ton tun­te­mi­seen sekä ki­saa­mi­seen kes­kit­tyvä osio on maal­li­kon näkö­kul­mas­ta syvä­luo­taa­vaa. Osa­not­ta­jien yk­si­tyi­selämään liit­tyvä on sit­ten ai­ka­moi­sen kli­seistä. Jot­ta ym­pyrä sul­keu­tui­si, lo­pun kak­sio­sai­nen draa­ma ja jo­pa sen­ti­men­taa­li­nen lo­pe­tus on to­teu­tet­tu tyy­lillä.
On­gel­mak­si mu­dos­tu­nee se, että vin­ta­ge-au­toi­lun ul­koi­siin tun­nuk­siin vieh­ty­neet eivät mal­ta seu­ra­ta draa­maa, kun asiaan­kuu­lu­vat kel­lot (Ro­lex Day­to­na Ze­nit­hin ko­neis­tol­la), bei­get au­rin­ko­la­sit (Ray-Ban) ja ai­kan­sa au­toi­lu­ku­teet vi­lah­ta­vat tämän tästä ku­vas­sa.
Har­mi, et­tei oh­jaa­ja us­kal­tau­tu­nut te­kemään suo­ra­vii­vas­ta ja an­ka­ran pu­ri­taa­nis­ta au­toe­lo­ku­vaa, vaan mu­kaan pi­ti so­lut­taa per­hed­raa­maa. Tai­teel­li­sen jyrkkää il­mai­sua ei to­sin oli­si 20th Cen­tu­ry Fox luul­ta­vas­ti hyväk­sy­nyt. Ei, vaan oli­si pistä­nyt ka­pu­laa rat­tai­siin siinä missä For­din ark­ki­tyy­pin nilk­ki Leo Bee­be (Jos Lu­cas) kam­pit­ti Shel­byn pa­jaa.
”­Ni­me­ni on Car­roll Shel­by. Ra­ken­nan kil­pa-au­to­ja."
"Että myyvät au­to­ja?" "Sitä ne te­kevät."

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva piirtyy tarkasti, ja ääniraita luo laajan skaalan rata-autoiluun kuuluvaa murinaa ja melskettä. Kaikki on tasapainossa ja harkittua. Soundtrack ei voi olla huono, jos sillä soi vaikkapa The Sonics tai Link Wray. Ekstroihin on tallennettu 60 minuutin dokumentit. (PS)
10/04/2020
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy