Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Star Wars IV V VI

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1977-1983Kesto: 387 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
108op 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA6.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 109807EAN: 6438044304961

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Täh­tien so­dan Blu-­ray -­lai­tos­ten mu­ka­na on myös kah­teen osaan jao­tel­lut "uu­det ja van­hat" -e­lo­ku­vat.

Täh­tien so­dan Blu-ray -lai­tos­ten mu­ka­na on myös kah­teen osaan jao­tel­lut "uu­det ja van­hat" -e­lo­ku­vat. Saat­taa ni­mittäin ol­la, että kol­men en­simmäi­sen osan ko­vien fa­nien jou­kos­sa on pal­jon niitä, jot­ka eivät voi sietää 1999-2005 en­si-il­tan­sa saa­nei­ta uu­si elo­ku­via.
En­simmäi­nen osa on mo­nil­le kaik­kein pa­ras, kos­ka se an­taa mie­li­ku­vi­tus­ta kii­hoit­ta­via viit­teitä kai­kes­ta siitä, mitä kuo­le­mantäh­den tär­kei­den pii­rus­tus­ten, prin­ses­san ja or­po­po­jan sekä kieh­to­van Darth Va­de­rin taus­tal­la oi­keas­taan on­kaan.
Im­pe­riu­min vas­ta is­ku puo­les­taan on toi­min­nal­taan tyy­likkäin. Var­sin­kin jäi­sissä mai­se­mis­sa teh­ty tais­te­lu on yk­si tär­keim­mistä elo­ku­vao­heis­ma­te­riaa­lien läh­de ai­na pie­nois­mal­leis­ta le­goi­hin. Sci­fin kruu­naa­ma­ton ku­nin­ga­tar Leighj Brac­kett te­ki su­ju­van kä­si­kir­joi­tuk­sen Law­ren­ce Kas­da­nin kans­sa.
Je­din pa­luu on tri­lo­gian osis­ta häi­ly­vin. Sen ar­vo tun­tuu nou­se­van ja las­ke­van jo­kai­sel­la kat­se­lu­ker­ral­la. Kii­tu­rien tais­te­lu ti­heässä metsässä on edel­leen toi­mi­va koh­taus. Pik­kui­set ewo­kit, niistä pitää tai sit­ten ei.
Ko­ko­nai­suut­ta on ra­paut­ta­nut in­ter­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toil­la kuu­mia tun­tei­ta herättä­nyt tie­to, jon­ka mu­kaan Lu­cas ei tyy­ty­nyt nä­pelöimään tri­lo­giaan­sa vain ker­ran. BD-ver­sios­sa
Darth Va­der kuu­lem­ma huu­taa "eiiiiii" syök­syessään kuo­le­maan ja Yo­da on luo­tu uu­sik­si tie­to­ko­neel­la. Ja kaik­kea muu­ta myös. Tämä kes­kus­te­lu so­pii hy­vin Täh­tien so­ta -kaa­no­niin, sillä in­nok­kaim­mat tun­tu­vat suh­tau­tu­van sii­hen kuin ai­ko­jen saa­tos­sa muut­tu­nee­seen Raa­mat­tuun. BD:t kat­sot­tua­ni en ni­mittäin ky­sei­siä muu­tok­sia huo­man­nut, ja myö­hem­min teh­tyä­ni BD/DVD -ver­tai­lua en edel­leenkään tul­lut hul­lua hurs­kaam­mik­si, on­ko jo­tain oleel­lis­ta syn­tiä teh­ty. Esi­mer­kik­si jos Va­de­rin huu­to (a­jas­sa 1.45) on lisät­ty, se ta­pah­tui jo DVD-vai­hees­sa.

Kuva & ääni

Lucas on ollut kuvan ja äänen tarkkuuden puolestapuhuja aina. THX-systeemi paransi aikoinaan, tosin kiistanalaisesti, elokuvateatterien ja videoiden teknistä tasoa. Yllättäen Tähtien sodat eivät teräväpiirtokuvana ole aivan referenssitasoa. Tehosteilla ja tietotekniikalla on aikoinaan pelattu se, mitä pelattavissa on, joten parannettavaa taisi jäädä suhteellisen vähän. Ja hyvä niin, sillä keinotekoisilta ratkaisuilta on vältytty. Silti ero aiempiin DVD-laitoksiin on huikea. Ääniraidat hyötyvät paljon enemmän. Kun kyse on avarauusoopperasta, pakottamattoman luonnollinen toisto merkitsee paljon. Aiemmin oltiin Finlandia-talossa, nyt kaiketi uudessa Musiikkitalossa.

Ekstrat

Kaikissa elokuvissa on kaksi kommenttiraitaa. Ensimmäinen on Lucasin, näyttelijöiden ja tuotantotiimin vastuulla. Toinen on aina koottu arkistoiduista haastatteluista. The Compelete Sagan muita ekstroja ei sitten tässä olekaan. (PS)
15/09/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy