Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Monsters

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 259556EAN: 5706140583698

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

NA­SA löytää elämää ava­ruu­des­ta, mut­ta en­nen kuin oliot saa­daan la­bo­ra­to­rioon ti­pah­taa kul­je­tu­sa­lus Mek­si­koon.

NA­SA löytää elämää ava­ruu­des­ta, mut­ta en­nen kuin oliot saa­daan la­bo­ra­to­rioon ti­pah­taa kul­je­tu­sa­lus Mek­si­koon. Ka­ran­tee­nis­ta ja mit­ta­vas­ta ar­mei­jan läsnäo­los­ta huo­li­mat­ta vii­dak­ko al­kaa pian ku­his­ta uu­sia so­tai­sia elämän­muo­to­ja. Nuo­ri va­lo­kuu­va­ja jou­tuu saat­ta­maan po­mon tyttä­ren tur­vaan Yh­dys­val­toi­hin lä­pi saas­tu­neen alueen.
Kengän­nau­ha­bud­je­til­la teh­ty elo­ku­va on syn­ty­nyt lä­hes­tul­koon kuin mikä ta­han­sa ka­ve­ri­po­ru­kan mat­ka­vi­deo, mut­ta lop­pu­tu­los näyttää ereh­dyttäväs­ti suu­ren luo­kan Hol­lywood-e­lo­ku­val­ta. Ke­vyellä ka­lus­tol­la ja pie­nellä ryhmällä to­teu­tet­tu elo­ku­va on ku­vat­tu oi­keil­la ku­vaus­pai­koil­la ympä­ri Kes­ki- ja Etelä-A­me­rik­kaa, mikä nä­kyy rat­kai­se­vas­ti pe­rus­vi­deo­viih­dy­kettä elävämpänä miljöönä. Pai­kanpäällä ku­vat­tua ma­te­riaa­lia on sit­ten ehos­tet­tu tai­dok­kaas­ti hyö­dyntämällä tie­to­ko­neg­ra­fii­kan tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia kaik­keen ai­na tien­var­si­kylt­tien ma­ni­pu­loin­nis­ta ta­lon­ko­kois­ten hir­viöi­den luo­mi­seen.
Rau­tais­ta rep­pue­lo­ku­van­teon osaa­mis­ta osoit­taa myös te­kijöi­den ky­ky hyö­dyntää ku­vaus­pai­koil­le sat­tu­nei­ta ta­val­li­sia ih­mi­siä elo­ku­vas­sa. Pää­pa­ria lu­kuun ot­ta­mat­ta kaik­ki muut näyt­te­lijät ovat­kin il­mei­ses­ti mu­kaan hou­ku­tel­tu­ja ta­vik­sia, vaik­kei tätä elo­ku­vaa kat­soes­saan ar­vai­si. Se­kin lie­nee vah­vuus että it­se pää­pa­ri on myös oi­keas­sa elämässä pa­ri.
Bud­je­tin ra­joit­teet ovat ais­tit­ta­vis­sa hir­viöi­den sääs­te­liäässä, mut­ta kui­ten­kin te­hok­kaas­sa käytössä. Suu­ret jouk­ko­koh­tauk­set ja eri­koislä­hi­ku­vat ör­keistä puut­tu­vat, mut­ta muu­toin silmä­kark­ki ei hä­viä Hol­lywoo­dil­le. Elo­ku­van ai­noa puu­te löy­tyy­kin ta­ri­nan puo­lel­ta: lois­ta­van al­kua­se­tel­man ja tun­nel­man vi­ri­tyk­sen jäl­keen ta­pah­tu­mat jau­ha­vat pai­nol­laan koh­ti lop­pu­teks­tejä il­man eri­tyistä oma­peräi­syyttä tai juo­nel­lis­ta ke­hi­tystä. Pal­jol­ti tienpäällä imp­ro­vi­soi­dun ta­ri­nan ja yhtä lail­la reak­tii­vi­sen ku­vaus­tyy­lin joh­dos­ta mu­kaan mah­tuu myös rei­lu an­nos mo­kia, jois­ta esi­merk­kinä ku­vaa­jan po­jan synttä­rit tun­tu­vat ole­van kol­me­na peräkkäi­senä päivänä ja vii­dak­koi­sen Mek­si­kon ja ru­ti­kui­van Tek­sa­sin ra­ja on poik­keuk­sel­li­sen terävä.
Lo­pul­ta va­lit­ta­mi­sen ai­het­ta ei kui­ten­kaan ole pal­joa, sillä se mitä näy­tetään näyttää erittäin hyvältä ja ta­ri­nan al­kio­kin on asial­li­nen. "C­lo­ver­field":iin ver­rat­tu­na tämä on täy­sin yli­ver­tai­nen elo­ku­va, mut­ta hen­geltään sa­man­kal­tai­seen "Dist­rict 9":ään näh­den ta­ri­na on kui­ten­kin pa­has­ti raa­ki­le. Elo­ku­vak­si, jon­ka dia­lo­gis­ta vas­taa­vat näyt­te­lijät ja lä­hes kaik­kia mui­ta na­ru­ja pi­te­lee yk­si sat­tu­man eduk­seen kääntävä jo­ka­pai­kanhöylä tämä on vii­den täh­den esi­tys!

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokas kuva näyttää täysiveriseltä elokuvalta 2.35:1-kuvasuhdettaan myöten. Väritoisto on sävykästä, miljöö komeaa ja tehosteetkin mainiosti toimivia. Hyvä vähäeleinen, mutta tunnelmallinen ääniraita on taltioitu häviöttömänä DTS-HD Master Audiona. Yllättävän hyvissä ekstroissa ohjaajan ja pääosan näyttelijöiden kommenttiraita, reppuelokuvantekoa erinomaisesti havainnollistava making of -dokumentti (55 min.), ohjaaja/käsikirjoittaja/tehostemies/kuvaaja Gareth Edwardsin haastattelu (13 min.) ja hyvät koosteet tehosteista (29 min.) ja leikkauksesta (23 min.). (IJ)
12/05/2011

Tekijät

Ohjaaja: Gareth Edwards
Pääosissa: Scoot McNairy Whitney Able
Tarina: Gareth Edwards
Kuvaus: Gareth Edwards
Musiikki: Jon Hopkins

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy