Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Vares - pahan suudelma

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 1.77
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 73317  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­not­ta­koon en­sin, että Ant­ti Rei­ni on ai­na upeaa kat­sot­ta­vaa val­ko­kan­kaal­la.

Sa­not­ta­koon en­sin, että Ant­ti Rei­ni on ai­na upeaa kat­sot­ta­vaa val­ko­kan­kaal­la. Näyt­te­lijän kar­hean­ki­pak­ka ole­mus jäi läh­temättömäs­ti mie­leen jo 90-lu­vun alus­sa Jan Troel­lin mes­ta­ril­li­ses­sa to­sielämän mur­ha­ta­ri­nas­sa Il Ca­pi­ta­no. Sen jäl­keen Rei­ni on näy­tel­lyt Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja jo­pa Sak­sas­sa mel­kein kah­dek­san­kym­mentä roo­lia elo­ku­vis­sa ja te­le­vi­sios­sa. Sil­ti pääo­sat ovat ol­leet har­vas­sa. Nyt niitä ro­pi­see kuu­den uu­den Va­res-fil­min myötä.
Ju­ha Vei­jo­nen oli Va­rek­se­na ihan mai­nio, mut­ta Alek­si Mä­kelän oh­jaa­mis­sa ta­ri­nois­sa yk­si­tyi­set­siväm­me tun­tui jäävän si­vu­hen­kilök­si omis­sa elo­ku­vis­saan. Va­res — pa­han suu­del­ma te­kee alus­ta läh­tien selväk­si, ku­ka on tämän lai­van kap­tee­ni. Rei­ni on jo­ka ku­vas­sa us­kot­ta­va, vaik­ka Va­rek­sen ta­va­ra­merk­kimäi­nen sisäi­nen mo­no­lo­gi, eli oma ker­to­janää­ni täy­sin tar­peet­to­ma­na piir­teenä fil­missä, kai­vaa maa­ta hen­kilö­hah­mon al­ta. Mo­nes­sa muus­sa­kin koh­taa näyt­te­lijä jou­tuu paik­kaa­maan elo­ku­van puut­tei­ta. Rei­ni on kuin meikäläi­nen Ro­bert Mitc­hum: pur­jeh­tii ar­vok­kaas­ti huo­non­kin elo­ku­van lä­pi hu­vit­tu­nee­na ympä­rillä käyvästä ko­hel­luk­ses­ta, ot­ta­mat­ta mitään tur­han va­ka­vas­ti.
Pa­han suu­del­mas­sa Va­res pal­ka­taan tut­ki­maan vuo­den­ta­kais­ta, sel­vittämättömäk­si jää­nyttä tei­ni­tytön mur­haa. Epäil­ty­jen pii­ri jää he­ti kät­te­lyssä pie­nek­si: jo­tain mätää on uh­rin per­heessä ja lä­hi­su­vus­sa. Pa­la­set al­ka­vat aset­tua koh­dal­leen, kun palk­ka­tap­pa­ja ryh­tyy ki­ristämään toi­mek­sian­ta­jaan­sa. Yllättäväs­ti po­lii­si­kun­ta ot­taa Va­rek­sen tut­ki­muk­set to­des­ta siinä vai­hees­sa, kun per­he ha­luai­si jo luo­vut­taa. Se­kai­nen mys­tee­ri ei kui­ten­kaan au­kea, en­nen kuin mur­ha­lu­vut lisään­tyvät.
E­lo­ku­va on roo­li­tet­tu pä­te­vin kas­voin. Yleensä vah­vas­ti fo­ku­soi­tu­nut Ou­ti Mäenpää ei to­sin ole par­haim­mil­laan su­re­va­na äi­tinä. Suo­ri­tus on tur­han yk­sioi­koi­nen. Syyn vie­rittäi­sin hei­kol­le kä­si­kir­joi­tuk­sel­le, puut­teel­li­sel­le oh­jauk­sel­le ja epäon­nis­tu­neel­le ku­vaus­tyy­lil­le. Ka­me­ra juok­see usein hal­lit­se­mat­to­man tun­tui­ses­ti päin näyt­te­lijää, vaik­ka ympä­rillä ku­lu­van vuo­den Eu­roo­pan kult­tuu­ripää­kau­pun­ki Tur­ku näyttää­kin ko­meal­ta.
S­van­te Mar­tin ja Vil­le Vir­ta­nen täyttävät paik­kan­sa mah­tai­le­va­na po­mo­mie­henä ja neu­root­ti­se­no­loi­se­na luen­noit­si­ja­na. Mut­ta vä­hin eväin heidän­kin on roo­lin­sa ra­ken­net­ta­va.
Pis­teet ko­tiin tuo när­hen mu­nat näyttävä Anu Si­ni­sa­lo, jo­ka vie ta­ri­nan mie­hiltä ja­lat al­ta, Va­res mu­kaan lu­kien. Si­ni­sa­lo imee kat­seet jo­ka koh­tauk­ses­sa. Tyy­likkäämpää il­mes­tystä on tämän het­ken meikäläi­sessä elo­ku­vas­sa ja te­le­vi­sios­sa vai­kea ku­vi­tel­la. Mut­ta Si­ni­sa­lo­kin kai­pai­si pa­rem­man kä­si­kir­joi­tuk­sen. Nyt vain miet­tii ko­ko ajan, että kyllä se Help­po elämä oli­kin hyvä sar­ja.
Si­vu­roo­leis­sa Jas­per Pääkkö­nen ja Mik­ko ”­Man­ner­heim” Nou­siai­nen näyt­te­levät kyy­liä ja ko­vik­sia al­le­vii­va­tus­ti. Ep­pu Sal­mi­nen ja Mat­ti On­nis­maa esittävät koo­mi­sia ke­ven­nyk­siä, mut­ta huu­mo­ri ei re­peä siinä mi­tas­sa kuin Alek­si Mä­kelän ver­siois­sa par­haim­mil­laan.
Hyvää mai­nos­ta uu­si Va­res ei Rei­jo Mäen kir­joil­le ole. Ase­tel­mat tun­tu­vat luk­koon lyö­dyiltä ja juo­ni­ku­vio pääo­sin it­sestään selvältä, vaik­ka ihan he­ti ei ar­vai­si­kaan, että ku­ka sen te­ki. Yllä­tyk­set eivät yllätä toi­vo­tul­la ta­val­la.
Uu­si­kaar­le­pyyssä syn­ty­nyt oh­jaa­ja An­ders Engström on Ruot­sis­sa teh­nyt Wal­lan­der-sar­jaa. Yh­tenäistä hah­mo­tus­ta ja ve­toa hänkään ei tähän ri­kos­jut­tuun saa, vaik­ka lop­pu­puo­lel­la ta­pah­tu­mat ti­hen­tyvät­kin. On vai­kea us­koa fil­mi­sar­jan kan­sainvä­li­seen me­nes­tyk­seen, mut­ta en­si-il­las­sa ai­na­kin ko­ti­mai­nen yleisö­me­nes­tys näyt­ti hyvältä.
Lie­neekö al­ku­teok­sis­ta jää­nyt kä­si­kir­joi­tuk­seen jo­tain kir­jal­lis­ta, kun jo hah­mo­jen esit­te­lyssä käy­tetään vai­vaut­ta­van kan­keaa pu­he­kieltä? Uut­ta Va­res­ta ehkä voi­si kut­sua te­le­vi­sio­kel­poi­sek­si ka­mak­si, jol­lei tuu­tis­ta tu­li­si jo­ka viik­ko pä­tevämpää ruot­sa­lais­laa­tua. Bec­kit ja Wal­lan­de­rit pyyh­kivät lat­tiaa suo­ma­lais­ten po­lii­si­fil­mien köm­pe­lyyk­sillä sekä juo­ni- että to­teu­tus­puo­lel­la. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva. Dialogista ei saa selvää, mutta musiikki pauhaa. Ekstroissa traileri, 2 min. kuvanmuokkausesimerkkejä ja 2,5 min. poistettuja kohtauksia. (PS)
10/07/2012
10/07/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy