Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Jack Ryan Covert Collection

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 612 minuuttia
Julkaisija: 20th Century FoxKuva:
1080p 2.35-2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1-7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112739102

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (20th Century Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mi­ten tämä on mah­dol­lis­ta?

Mi­ten tämä on mah­dol­lis­ta? En ai­koi­naan an­ta­nut Jack Ryan –e­lo­ku­vis­ta par­haim­mal­le­kaan enempää kuin kol­me täh­teä tym­peän, oman ai­kan­sa ”A­me­rik­ka en­sin” –a­sen­teen­sa ta­kia. Nyt vii­den elo­ku­van si­kermä nos­taa peuk­ku­ni ylös edes­men­nyttä Ro­ger Eber­tiä lai­na­tak­se­ni.
Ai­ka on teh­nyt tehtävänsä eli se, mitä to­del­li­suu­des­sa on ta­pah­tu­nut, on syynä, mik­si jo­kai­sen ny­kyi­sestä Trump/­Ko­rea/­Pu­tin/­Kii­na –a­se­tel­mas­ta huo­les­tu­neen kan­nat­taa kat­soa nämä ai­ka­naan naii­vit Tom Clan­cyn ro­maa­nei­hin pe­rus­tu­vat elo­ku­vat.
Pu­nai­sen lo­ka­kuun metsäs­tys (1990) oli ai­koi­naan pet­ty­mys epä­suh­tan­sa ta­kia. Alec Bal­dwin tun­tui kaik­kien ai­ko­jen sur­keim­mal­ta kas­tauk­sel­ta, kun Sean Con­ne­ry yr­myi­li ver­rok­ki­na. Nyt­tem­min sur­keat tr­ril­le­ri­vuo­det ja si­vuo­sien vah­vuus nos­ta­vat tätä­kin ko­ke­mus­ta: Scott Glenn, Sam Neill, Tim Cur­ry, Ja­mes Earl Jo­nes ja Stel­lan Skatsgård on ai­ka­moi­nen kat­taus sa­mas­sa elo­ku­vas­sa. Mus­tan huu­mo­rin sat­tu­maa edus­taa se, että en­simmäi­sessä pää­koh­tauk­ses­sa Con­ne­ry pa­nee hen­giltä KGB-up­see­rin ni­meltään Pu­tin.
Nä­kymätön vi­hol­li­nen (1992) on edel­leen näistä vas­ten­mie­li­sin yh­distäessään kiih­koisän­maal­li­suu­teen lap­sel­li­sia ase­tel­mia. Iloi­ta voi kui­ten­kin tv-sar­jas­sa Poi­ro­tin apu­lai­se­na tu­tuk­si tul­leen Hugh Fra­se­rin kes­kei­sestä roo­lis­ta.
Is­ku Ko­lum­biaan (1994) kor­jaa edel­li­sen vir­heitä po­liit­ti­sel­la prag­ma­tis­mil­laan ja jo­pa kri­ti­soi Yh­dys­val­tain kor­keim­man joh­don kor­rup­tio­ta sekä CIA:n mie­li­val­tai­sia ot­tei­ta. Tur­han pitkä toi­min­tae­lo­ku­va siitä kui­ten­kin tu­li.
Pe­lois­ta pa­hin (2002) on ehkä kaik­kein suu­rin nou­si­ja. Se to­ki joh­tuu 2010-lu­vun lo­pun kan­sainvä­li­sen po­li­tii­kan ar­vaa­mat­to­muu­des­ta. Elo­ku­va jo­pa ku­vaa hy­vin rea­lis­ti­ses­ti, mitä ta­pah­tuu ja mi­hin se uh­kaa joh­taa, kun ydin­la­taus räjähtää Bal­ti­mo­res­sa. Kir­jal­li­suu­den ystä­viä hy­myi­lyttä­nee ni­men Bul­ga­kov (Saa­ta­na saa­puu Mos­ko­vaan) käyttö tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa har­joi­tuk­ses­sa. Lop­pu ei ole­kaan mitään har­joit­te­lua, vaan hi­koi­lua to­si­toi­mis­sa. Pää­hen­kilön (Ben Aff­leck) jat­ku­van ku­te­mi­sen­kin an­taa an­teek­si.
Myös Jack Ryan: Sha­dow Rec­ruit (2014) yllättää myön­tei­ses­ti. Ch­ris Pi­ne peit­toaa ai­na­kin Alec Bal­dwi­nin suo­ri­tuk­sen men­nen tul­len. Myös ase­tel­ma on aiem­pi rea­lis­ti­sem­pi, ja nos­taa pe­lot­ta­via aja­tuk­sia venäläi­sen ta­lou­den ai­heut­ta­mis­ta glo­baa­leis­ta ris­keistä. Ta­lous­tie­tei­lijät var­maan­kin pitävät pää­juon­ta naii­vi­na, mut­ta kat­so­jan­han ei näin tar­vit­se aja­tel­la. CIA-hy­mis­tys­kin on saa­nut har­mai­ta sä­vyjä: ve­si­ki­du­tuk­set jo­pa mai­ni­taan. Ikävä kyllä in­ten­si­teet­ti kar­kaa puo­lenvä­lin jäl­keen ja tuo­te­si­joit­te­lu eli 1989 Châ­teau Haut Brion, Ha­mil­to­nin kel­lot, Ran­ge Ro­ve­rit ja De­fen­de­rit vas­taa­vat pääan­tia. Sen ver­ran voin lie­ventää, että oh­jaa­ja Ken­neth Bra­nag­hin kon­na jää mie­leen ja lop­pu­koh­taus on puo­les­taan jo vetävä. (PS)

Kuva, ääni & ekstrat

Kaikki viisi Jack Ryan -elokuvaa yhdessä kompaktissa paketissa. Levyt ovat identtisiä erikseen julkaistujen levyjen kanssa. Katso muut luonnehdinnat kunkin elokuvan erillisestä arvostelusta. (IJ/PS)
24/01/2018
24/01/2018
24/01/2018
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy