Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Star Wars the Complete Saga

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1977-2005Kesto: 805 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
108op 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA6.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 267743EAN: 6438044304060

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Täh­tien so­dan kaik­kiaan kuu­sio­sai­nen saa­ga on odo­tet­tu BD-uu­tuus.

Täh­tien so­dan kaik­kiaan kuu­sio­sai­nen saa­ga on odo­tet­tu BD-uu­tuus. Geor­ge Lu­cas osaa tun­ne­tus­ti pan­ta­ta hen­gen­tuot­teit­taan vii­mei­seen as­ti ai­na, kun uu­si vi­deo­for­maat­ti on saa­pu­nut mark­ki­noil­le. Nyt tämä vai­he oli Ta­ru Sor­mus­ten her­ra –t­ri­lo­gian vas­taa­van ko­ko­le­man jäl­keen. Näin saa­daan luo­tua pa­tou­tu­nut­ta ky­syntää, jot­ta suu­ret myyn­ti­tu­lok­set mah­dol­lis­tu­vat. Tämä on ai­ka ai­nut­laa­tuis­ta elo­ku­va­bis­nek­sessä.
Terävä­piir­toai­ka­kau­si mah­dol­lis­taa nyt suu­ret laa­jan­kan­kaat ja huo­mat­ta­van suu­ren tuu­ma­koon te­le­vi­sio­vas­taa­not­ti­met ko­ti­kat­so­mois­sa. Lu­ca­sin ai­kuis­ten­sa­dut teh­tiin ja ovat oi­keuk­sis­saan ni­me­no­maan teat­te­ris­sa, mut­ta nyt päästään lä­hel­le. Nos­tal­gian voi­ma on suu­ri. Jois­sain ko­deis­sa näitä kat­so­taan tänä syk­synä si­ten, että sa­mas­sa huo­nees­sa Lu­ke Skywal­ke­rin ja Prin­ses­sa Leian kaik­kien tie­dos­sa ole­via koh­ta­loi­ta seu­raa perä­ti kol­me su­ku­pol­vea. 1960-lu­vul­la ja aiem­min syn­ty­neet nä­kivät en­si-il­lan 1977. Heidän lap­sen­sa kärt­tivät mu­kaan, kun Lu­cas te­ki pa­ran­nel­lut ver­sion­sa 1990-lu­vun lo­pul­la. Näi­den lap­set ih­met­te­levät ko­ke­mus­ta tuo­reel­taan.
T­he Comp­le­te Sa­ga sisältää kaik­ki kuu­si elo­ku­vaa. Kol­men var­hai­sim­man elo­ku­van ver­siot ovat te­hos­te­lisät­tyjä, eivät siis en­si-il­ta­ver­sioi­ta. Nii­den sisäl­lyttä­mi­nen mu­kaan oli­si ol­lut to­del­lis­ta elo­ku­van­his­to­riaa, sillä eri ver­sioi­den ero­ja oli­si ol­lut help­po ver­ra­ta kah­den sc­ree­nin toi­min­nol­la. Ehkä ta­ma sal­li­taan jos­kus myö­hem­min.
Ko­ko­nai­suut­ta on ra­paut­ta­nut in­ter­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toil­la kuu­mia tun­tei­ta herättä­nyt tie­to, jon­ka mu­kaan Lu­cas ei tyy­ty­nyt nä­pelöimään tri­lo­giaan­sa vain ker­ran. BD-ver­sios­sa Darth Va­der kuu­lem­ma huu­taa "eiiiiii" syök­syessään kuo­le­maan ja Yo­da on luo­tu uu­sik­si tie­to­ko­neel­la. Ja kaik­kea muu­ta myös. Tämä kes­kus­te­lu so­pii hy­vin Täh­tien so­ta -kaa­no­niin, sillä in­nok­kaim­mat tun­tu­vat suh­tau­tu­van sii­hen kuin ai­ko­jen saa­tos­sa muut­tu­nee­seen Raa­mat­tuun. BD:t kat­sot­tua­ni en ni­mittäin ky­sei­siä muu­tok­sia huo­man­nut, ja myö­hem­min teh­tyä­ni BD/DVD -ver­tai­lua en edel­leenkään tul­lut hul­lua hurs­kaam­mik­si, on­ko jo­tain oleel­lis­ta syn­tiä teh­ty. Esi­mer­kik­si jos Va­de­rin huu­to (a­jas­sa 1.45) on lisät­ty, se ta­pah­tui jo DVD-vai­hees­sa.
U­sei­den kat­se­lu­ker­to­jen jäl­keen pää­huo­mio ki­tey­tyy sii­hen, kuin­ka Lu­cas pys­tyy ra­kas­ta­mal­la va­ras­ta­maan lap­suu­ten­sa san­ka­reil­ta kai­ken, luul­ta­vas­ti alus­hou­su­ja myö­ten. Alex Ray­mon­din Flash Gor­don –­sar­ja­ku­va (v. 1937) , Bus­ter Grab­ben täh­dittämät Gor­don-c­liff­han­ge­rit (1940-lu­vul­la) ja Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin Mars-kir­jat (1912-1941 ja ni­miä myö­ten: jed, banth jne) an­toi­vat vai­kut­tei­ta. Jo­pa Mil­len­nium Fal­con on kuin yk­si yh­teen Mé­ziè­re­sin ja Ch­ris­ti­nin Va­le­rian-sar­ja­ku­van ava­ruu­sa­lus (1967). Darth Va­der tu­lee puo­les­taan Wish­bo­ne As­hin Ar­gus-p­ro­geal­bu­min kan­nes­ta (1972). Ketä tämä häi­rit­see, ei luul­ta­vas­ti Täh­tien so­tia kat­se­le. Ei ai­na­kaan kah­ta­kym­me­nettä ker­taa.
Kol­me en­simmäistä elo­ku­vaa (o­sat IV-VI) ovat neljän ja vii­den täh­den elo­ku­via sci­fi- ja fan­ta­sia­la­ji­tyy­pin sisällä, mut­ta kol­me vii­meistä (I-III) jäävät muu­ta­man huip­pu­het­kiensä van­kei­na ko­ko sar­jan ar­voa alen­ta­vik­si, hen­gettö­mik­si hank­keik­si. Kol­me­kin täh­teä on kai­kil­le tiu­kas­sa.
Bok­si sisältää kaik­kiaan yh­deksän le­vyä, jois­ta ekst­rat vievät kol­me.

Kuva & ääni

Lucas on ollut kuvan ja äänen tarkkuuden puolestapuhuja aina. THX-systeemi paransi aikoinaan, tosin kiistanalaisesti, elokuvateatterien ja videoiden teknistä tasoa. Yllättäen Tähtien sodat eivät teräväpiirtokuvana ole aivan referenssitasoa. Tehosteilla ja tietotekniikalla on aikoinaan pelattu se, mitä pelattavissa on, joten parannettavaa taisi jäädä suhteellisen vähän. Ja hyvä niin, sillä keinotekoisilta ratkaisuilta on vältytty. Silti ero aiempiin DVD-laitoksiin on huikea. Ääniraidat hyötyvät paljon enemmän. Kun kyse on avaruusoopperasta, pakottamattoman luonnollinen toisto merkitsee paljon. Aiemmin oltiin Finlandia-talossa, nyt kaiketi uudessa Musiikkitalossa.

Ekstrat

Kaikissa elokuvissa on kaksi kommenttiraitaa. Ensimmäinen on Lucasin, näyttelijöiden ja tuotantotiimin vastuulla. Toinen on aina koottu arkistoiduista haastatteluista. Kolmen levyn ekstroissa on 45 poistettua tai pidennettyä kohtausta, kymmeniä haastatteluja, dokumentteja tuotantovaiheista, taidegallerioita, useita syventäviä dokumentteja ja yli 90 minuuttia parodioita, jotka on kerätty pääasiassa tv-sarjoista. Kaikkiaan bonusmateriaalia on yli 40 tuntia. Lisäksi kansiosta löytyy kauniilla taiteella ryyditetty 28-sivuinen sisältöopas. (PS)
12/09/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy