Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Borg / McEnroe

Borg 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: Nordisk Film 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kevät 1980, ruot­sa­lai­nen Björn Borg oli 23-­vuo­tiaa­na kan­sal­lis­san­ka­ri, maail­man­laa­jui­ses­ti ihail­tu ten­nik­sen suur­ni­mi.

Kevät 1980, ruot­sa­lai­nen Björn Borg oli 23-vuo­tiaa­na kan­sal­lis­san­ka­ri, maail­man­laa­jui­ses­ti ihail­tu ten­nik­sen suur­ni­mi. Eri­tyi­ses­ti Lon­toos­sa, Wimb­le­do­nin ten­nis­kes­kuk­ses­sa mie­hen mai­ne oli va­kuu­tet­tu, to­dis­tuk­se­na ne­lin­ker­tai­nen kai­ver­rus Wimb­le­do­nin Grand Slam -tur­nauk­sen voit­to­po­kaa­liin.
Ennä­tyk­sel­listä vii­dettä mes­ta­ruut­ta jah­da­tes­saan Borg sai en­nen en­simmäistä ot­te­lua vas­taan­sa me­dian. Leh­distö nos­ti Bor­gin haas­ta­jak­si, el­lei jo­pa voit­ta­ja­suo­si­kik­si nuo­ren yh­dys­val­ta­lai­sen John McEn­roen. Maail­man­lis­tan kär­ki­si­jo­ja hal­lin­neet Borg ja McEn­roe tu­li­si­vat ki­pua­maan kaa­vion vas­tak­kai­sil­ta puo­lil­ta koh­ti unel­ma­fi­naa­lia. Bor­gin voit­to näh­tiin pitkästä ai­kaa epä­var­ma­na, jo­pa mie­hen hal­lin­noi­mal­la Wimb­le­do­nin kes­kus­kentän ruo­hi­kol­la.
Ur­hei­lul­li­nen vas­tak­kai­na­set­te­lu kah­den su­pertäh­den koh­dal­la ei yk­sin riitä elo­ku­van mie­len­kiin­non pidättäjäk­si. Björn Bor­gin ja John McEn­roen Wimb­le­don-fi­naa­lin oli­kin määrä ol­la kah­den eri­lai­sen pe­li- ja elämänkä­si­tyk­sen koh­taa­mi­nen, "Tu­len ja Jään tais­te­lu". Björn Bor­gin hil­lit­ty, tun­tee­ton suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen pal­loon, jo­pa jo­kai­seen haas­tat­te­luun, sai vas­taan­sa John Pat­rick McEn­roen tuit­tui­le­van, ar­vaa­mat­to­man luon­teen. Osan­sa McEn­roen äkäi­sestä käyttäy­ty­mi­sestä oli­vat saa­neet ot­taa vas­taan niin tuo­ma­rit kuin leh­distö­kin, ulot­tui­pa yli­mie­li­nen asen­ne jo­pa yleisöä koh­taan. Ki­ro­sa­no­jen tul­va oli lop­pu­ma­ton, si­vis­ty­neessä eng­lan­ti­lais­miljöössä en­nen­kuu­lu­mat­to­mal­la ta­val­la.
Sisä­pii­ri odot­ti ai­ka­kau­den vaih­tu­mis­ta. La­jin ke­hi­tys­kaa­ren siir­tymä 1980-lu­vul­le oli määrä ta­pah­tua uu­den ku­nin­kaan joh­dol­la. Lop­pu­tu­los­ta pal­jas­ta­mat­ta, ta­pah­tui siir­tymää ta­hi ei, saa­tiin kes­kus­kentällä to­dis­taa — jos pai­kal­la ol­lei­ta on us­ko­mi­nen — kaik­kien ai­ko­jen ten­ni­sot­te­lu.
Leik­kaus­tek­ni­ses­ti Borg / McEn­roe lä­hen­te­lee täy­del­li­syyttä. Pin­nal­la kul­ke­va ta­ri­na, val­mis­tau­tu­mi­nen vuo­den 1980 Wimb­le­do­niin, ei rul­laa tylsän biog­ra­fia­fil­min kaa­vaa mu­kail­len. Vaik­ka poh­ja, ur­hei­lu­tur­naus­ku­vaus, on klas­sis­ta epook­kia, ta­kau­mien kaut­ta poi­mi­taan ku­hun­kin vai­hee­seen sy­ventä­viä klip­pejä pe­laa­ja­kak­si­kon nuo­ruu­des­ta. Muis­to­jen kaut­ta elo­ku­va avaa kieh­to­vas­ti kil­pa­kump­pa­nei­den yhtäläi­syy­det. Nuo­ri rak­kaus ro­ma­nia­lai­sen ten­nis­pe­laa­ja Ma­ria­na Si­mio­nes­cun kans­sa al­le­vii­vaa Bor­gin eh­do­ton­ta per­soo­naa la­ven­taen ker­ron­taa ur­hei­lud­raa­man kes­kiöstä.
Ten­nik­sen his­to­rian­kir­joi­tuk­seen fi­na­lis­tit to­del­la jäivät — lo­pul­ta jo­pa var­sin hyvässä. Kat­so­jaa ei pa­ko­te­ta va­lit­se­maan puol­tan­sa, seu­ra­taan­han 37 vuo­den ta­kais­ta Wimb­le­do­nin ete­ne­mistä pal­lo pal­lol­ta, or­jal­li­ses­ti ti­las­to­kir­jaa nou­dat­taen. Pe­lil­li­nen ker­ron­ta pal­lo­ral­lei­neen tyl­sis­tyttää jättäen kai­paa­maan lisä­pa­nos­tus­ta pää­kak­si­kon to­del­lis­ten yh­teyk­sien avaa­mi­sek­si. Oh­jaa­ja Ja­nus Metz pai­not­taa tun­ne­ti­lo­ja, an­taen elo­ku­val­le jo­pa tur­haa ope­tuk­sel­lis­ta ar­voa.
Täh­tey­teen ku­rot­ta­van Sver­rir Gud­na­so­nin mo­niu­lot­tei­nen Björn Borg ra­ken­tuu pie­nin ele­men­tein. Haas­ta­van, au­tis­ti­sen, pak­ko­miel­tei­sen ja tai­kaus­koi­sen era­kon roo­li osuu Gud­na­so­nin ydi­na­lueel­le. Ruot­sin Da­vis Cup -kap­tee­ni, en­ti­nen huip­pu­ten­nis­pe­laa­ja Len­nart "Lab­be" Ber­ge­lin esi­tetään Bor­gin kas­vat­ti-isänä, luo­tet­ta­va­na vas­tuun­kan­ta­ja­na Stel­lan Skarsgård. Shia La­Beouf ry­mis­te­lee McEn­roen epä­var­man raa­ki­leen kat­so­jien sydä­miin räväkäs­ti.
Do­ku­men­tin lail­la ete­nevä, mas­si­vi­sen po­ten­tiaa­lin ten­nis­fik­tio saa en­si-il­tan­sa lo­ka­kuus­sa 2017. Royal­ty-kiis­to­jen joh­dos­ta, tämän­het­ki­sen tie­don mu­kaan, esi­tyk­siä ei Finn­ki­non sa­leis­sa nähdä.
Va­roi­tus la­jia enemmän seu­raa­val­le. Elo­ku­van suo­men­ta­jan ten­niskä­si­tys on va­ja­vais­ta, ter­mien asian­mu­kais­ta hal­lin­taa ei ole var­mis­tet­tu am­mat­ti­lai­sel­ta. Tämän kääntäjän osal­la kät­te­ly on edessä suo­raan kol­mes­sa erässä. "Ga­me, set and match." (VA)
11/10/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy