Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Fifty Shades of Grey

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 129/125 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083036386

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Mil­jardöö­ri­jun­nul­la on kaik­ki: im­pe­riu­mi, len­to­lu­pa­kir­ja, au­to­tal­li täynnä he­vo­sia, uu­si via­ton ihas­tus ja sa­lai­suus ma­kuu­huo­nees­sa.

Mil­jardöö­ri­jun­nul­la (Ja­mie Dor­nan) on kaik­ki: im­pe­riu­mi, len­to­lu­pa­kir­ja, au­to­tal­li täynnä he­vo­sia, uu­si via­ton ihas­tus (Da­ko­ta John­son) ja sa­lai­suus ma­kuu­huo­nees­sa.
Päivänsä­teen ja men­ninkäi­sen ro­mans­sin mo­der­ni ver­sio sot­kee yh­teen samp­pan­jaa ja sir­pa­lei­ta it­se­var­moin el­kein, eikä so­vit­te­le missään vai­hees­sa pa­rin­sa yl­le on­nen en­nus­merk­kejä. Ro­mant­ti­se­na ta­ri­na­na tämä on yhtä vink­sah­ta­nut kuin ko­ti­mai­nen Le­vot­to­mat, mut­ta nyt miljöö on eli­tis­ti­sen ykkös­luo­kai­nen ja le­vot­to­muu­den­kin kor­vaa urau­tu­neen kes­kit­ty­nyt ja kylmäpäi­sen pa­ko­no­mai­nen mie­len­ti­la. Miespääo­saa va­paas­ti lai­na­ten ker­to­mus to­del­la­kin on "Fif­ty sha­des of f*c­ked up".
B­rit­tiläi­sen Eri­ka Mitc­hel­lin (kir­jai­li­ja­ni­mellä E. L. Ja­mes) suo­sit­tuun pok­ka­ri­sar­jaan pe­rus­tu­va elo­ku­va ta­pai­lee har­maasä­vyjä ta­va­no­mai­sen pin­ta­lii­to­ro­man­tii­kan ta­kaa. Naispääo­san­sa kaut­ta avau­tu­va ta­ri­na esit­te­lee ta­val­li­sen tytön ja hy­vin epä­ta­val­li­sen mie­hen, jo­ka päivän­va­los­sa muis­tut­taa suu­res­ti sar­ja­ku­va­san­ka­ri Lar­go Winc­hiä (suo­mek­si "Yh­tymä W"), mut­ta neljän seinän sisällä var­jot pää­sevät hä­nessä val­loil­leen. Men­nei­syy­dessään kol­hit­tu ja ny­kyi­sin alis­ta­mis­lei­keistä in­nos­tu­nut mies kun on vieläpä kont­rol­lif­riik­ki vii­mei­sen pääl­le, mistä ma­kuu­huo­neen NDA-so­pi­mus on häikäi­sevän häi­riin­ty­nyt esi­merk­ki.
Tämä on vai­kea elo­ku­va kat­soa avoi­min mie­lin. Seatt­lea tuu­raa­va Van­cou­ver an­taa ta­pah­tu­mil­le tun­nel­mal­li­sen synkät ja vie­raat puit­teet, jot­ka on mu­siik­ki­rai­taa myö­ten sä­vy­tet­ty niin kol­kon vähäe­lei­ses­ti, että Han­ni­bal Lec­ter­kin var­mas­ti tun­ti­si olon­sa niissä ko­toi­sak­si. Ta­ri­nan sek­si­koh­tauk­set saa­vat pal­jon ai­kaa, liian pal­jon, mut­ta nii­den kä­sit­te­ly on sil­ti pal­jon peh­meäkä­ti­sempää kuin trai­le­rin pe­rus­teel­la voi­si odot­taa. Ras­kain­ta eivät ole­kaan ke­vyes­ti raa­kuu­teen vih­jaa­vat koh­tauk­set vaan kylmäs­ti ete­nevä draa­ma, jo­ka tun­tuu pe­laa­van sen­saa­tio­naa­li­set kort­tin­sa suun­ni­tel­man mu­kaan ja luo­van hah­mon­sa mil­tei amatöö­rimäi­sen dra­ma­ti­soin­nin kaut­ta. Lämpö pil­kah­te­lee vain häiväh­dyk­sittäin, eikä näi­den het­kien kaut­ta tun­nu löy­tyvän riittävää si­dettä pää­pa­rin vä­lil­le kai­ken muun pe­rus­te­le­mi­sek­si. Osal­taan syy tähän tun­tuu ole­van pa­ko­te­tus­ti syn­ty­vissä roo­li­hah­mois­sa, joi­den tulk­kei­na Dor­nan ja eri­tyi­ses­ti John­son tun­tu­vat jäävän funk­tio­naa­lis­ten man­ne­kii­nien ta­sol­le.
E­lo­ku­va­na tämä tun­tuu lo­pul­ta jon­kin­lai­sel­ta wan­na­bee-s­ho­ke­raa­jal­ta, jo­ka yrittää vih­jail­la, että ta­ri­nan hah­moil­la on myös ta­ri­na ker­rot­ta­va­naan. Elo­ku­va tun­tee gi­ninsä, mut­ta ei juo ka­me­roi­den edessä juu­ri mitään. Elo­ku­va pu­huu yk­si­tyis­ko­neis­ta, mut­ta tyy­tyy ko­ti­maan hyp­py­ko­neen upg­rei­dei­hin. Kaik­ki mais­tuu­kin enemmän kuin vähän epäai­dol­ta. Elo­ku­van ei lo­pul­ta tar­vit­si­si­kaan sa­tut­taa enempää, vaan kos­ket­taa.
Nyt kä­sillä on pin­nal­taan hiot­tu, mut­ta muu­toin ont­to es­see hur­jas­ta ai­hees­ta. Tut­kiel­ma vaa­ti­si jon­kin­lai­sia vas­tauk­sia, mut­ta tässä ei juu­ri trai­le­ria sy­vemmäl­le su­kel­let­ta. Ky­se on kui­ten­kin vas­ta kir­ja­sar­jan en­simmäi­sen osan fil­ma­ti­soin­nis­ta, jo­ten lisää aja­tuk­sia löy­ty­nee elo­ku­van jat­ko-o­sis­ta. Tämä en­simmäi­nen osa esit­te­lee ta­ri­nan­sa do­riang­reyn me­ta­mor­foo­sin puo­livä­lissä ja lu­paa ker­toa enemmän sekä mie­hen men­nei­syy­destä että pa­rin tu­le­vai­suu­des­ta myö­hem­missä osis­sa.
Le­vyltä löy­tyy sekä al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio (n. 125 min.), että uu­si "Un­seen Edi­tion" (n. 129 min.). Uu­si ver­sio lisää te­kijöi­den il­moi­tuk­sen mu­kaan sek­si­koh­tauk­sia, joi­ta tässä tun­tuu­kin riittävän enemmän kuin ta­ri­naa.

Kuva & ääni

Hyvä kuva ja ääni. Sateinen Seattle on tälle komea näyttämö, ja muutoinkin miljöö luodaan komeasti. Musiikkia käytetään rohkeasti päästäen solisti ääneen tuon tuosta ja jopa ikään kuin kolmanneksi osapuoleksi vällyjen väliin.

Ekstrat

Ekstroissa jatko-osan teaseri, 360-asteen valokuvia lavasteista, kaksi musiikkivideota ("I Know You" ja "Earned It"), kokoelma pariminuuttisia katsauksia eri teemoihin elokuvaan liittyen, sekä tuhdimmat koosteet tarinasta (19 min.), sen synnystä kirjailijan itsensä kertomana (6 min.), BDSM:n maailmasta (9 min.) ja yhden musiikkivideon kuvauksista (5 min.). (IJ)
18/07/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy